Fundacja "Dzieci Dzieciom"
E-mail: dziecidzieciom@gmail.com
Nadliwie 1 Strachów
05-287 Urle

ORDO DEI

Uzasadnienie

Uzasadnienie Biblijne Kongregacji Ordo Dei Najświętszych Serc Jezusa i Maryi - „Oddawajcie cześć Chrystusowi Panu w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto żąda uzasadnienia waszej nadziei”. (1 P 3,15 )

ORDO DEI – PORZĄDEK BOŻY zaistniał „pełnią łaski” w osobie Maryi Dziewicy z Nazaretu, o czym  zapewnia Bóg przez swego wysłannika Anioła Gabriela, gdy ten pozdrawia Maryję słowami: „Ave, gratia plena”.(Łk 1, 28)  Boży plan zbawienia rozpoczął się od tego wydarzenia.
    
Odpowiedź Maryi: „Oto Ja Służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”
(Łk  1,38)  ukazuje, że pełna zgoda woli człowieka z wolą Bożą, jest możliwa tylko wtedy, gdy „pełnia Łaski” jest gwarantem Porządku Bożego w relacjach człowieka
z Bogiem.
Maryja z woli „Ojca Miłosierdzia” (KK 56), mocą Ducha Świętego, poczynając
i rodząc Syna Bożego Jezusa Odkupiciela „Źródło wszelkich łask” (KK 50), jest „Pośredniczką” (KK,62)  i „Matką w porządku łaski” (KK 62) dla całej rodziny ludzkiej.
Pierwszym działaniem Maryi po wyrażeniu zgody na Boże Macierzyństwo, jest posłuszeństwo Duchowi Świętemu w samym akcie zgody i w natychmiastowym, pośpiesznym zaniesieniu Jezusa do rodziny spodziewającej się dziecka.
Ten czyn posłuszeństwa i miłosierdzia uczy, że „pełnia łaski” jest gwarantem Porządku Bożego w relacjach człowieka z człowiekiem. „Pełnia łaski” w Maryi jest źródłem i fundamentem Porządku Bożego w świecie odkupionym przez Jej Syna.

Objawienie „pełni łaski” w osobie Dziewicy z Nazaretu, jest odpowiedzią Miłosiernego Ojca „Tak Bóg umiłował świat”(J 3, 16), na rzeczywistość grzechu pierworodnego, na wydarzenie przekazane w Księdze Rodzaju: „Wtedy kobieta sięgnęła po owoc, zjadła i dała też mężczyźnie, który był przy niej, a on zjadł” (Rdz 3,6). - jest to spełnienie obietnicy zapowiedzianej Niewiasty, której „Potomstwo zmiażdży głowę <szatana>”(Rdz 3, 15).
       

Porządek Boży – Ordo Dei w człowieku i w świecie, zrujnowany przez grzech nieposłuszeństwa, zostaje odbudowany przez posłuszeństwo pełnej łaski Maryi, która dała ludzką naturę Jezusowi – Synowi Najwyższego.

„Pełnia Łaski” w osobie Dziewicy z Nazaretu jest przywróceniem Ordo Dei – Porządku Bożego przez dostęp do Drzewa Życia – do Krzyża, na którym Jezus „Potomstwo Niewiasty” zwycięża szatana, - do Krzyża na którym ofiara życia Najwyższego i Wiecznego Kapłana Zbawiciela jest źródłem łaski.
Strzeżona droga do „drzewa życia” (Rdz 3, 24) została udostępniona przez Matkę Dawcy Życia, który prowadzi do zbawienia.
W posłuszeństwie Objawieniu Bożemu, Kościół naucza, że łaska Boża jest konieczna do zbawienia.

Tragedią współczesności – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – w życiu wielu ludzi jest świadome i dobrowolne trwanie w grzechu śmiertelnym bez łaski uświęcającej.
Publiczne przyzwolenie na grzech, sankcjonowanie czynów grzesznych: zbrodni przeciwko życiu przez różne ustawy parlamentarne w  wielu krajach, skutkuje pochwałą zła - zanikiem wstydu z popełnianego zła, wprowadzeniem klimatu grzechu jako normy życia społecznego. Człowiek, który nie boi się popełniać grzechu traci rozumne poznawanie rzeczywistości prawdy, dobra i piękna, staje się śmiertelnie chory na zanik sumienia, przestaje bać się obrażania Boga.
Na pytanie dlaczego współczesność  doświadcza tragedii grzechu w stopniu przekraczającym wielokrotnie dotychczasowe doświadczenie historyczne, odpowiedź daje nam Pan Jezus słowami Ewangelii świętego Jana, porównaj: J 16, 7, 8, 9:  „Ja jednak mówię wam prawdę….Duch Święty… Pocieszyciel , gdy przyjdzie, udowodni światu grzech, bo nie wierzą we Mnie”.
 Brak wiary w Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata, jest powodem tego, że współczesność odrzuca świadomie i dobrowolnie życie w „pełni łaski”, a wybiera życie w grzechu.
Dalej Pan Jezus tak mówi: „Po swoim przyjściu On - Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie” (J 16, 13).  Kiedy poznanie prawdy jest możliwe? Pan Jezus daje odpowiedź: „Jeśli pozostaniecie wierni mojej nauce, będziecie rzeczywiście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi (was wyzwoli)” J8,30 – 31). Posłuszeństwo nauce Jezusa - przykazaniom Bożym – daje (przynosi) poznanie prawdy i wyzwala z grzechu.

Politycy współczesnego świata oraz wiele różnych ruchów społecznych, mówią ciągle o potrzebie pokoju i zaprzestaniu wojen. Musimy być świadomi, że to wszystko, są to tylko ruchy pozorne, gdyż ludzie ci nie są wierni nauce Jezusa  - żyją w grzechu bez łaski uświęcającej. Pokój na świecie jest owocem ORDO DEI – PORZĄDKU BOŻEGO, - którego gwarantem jest trwanie –życie „pełnią łaski”. Ludzie, którzy żyją w grzechu i propagują zło, nie są wstanie doprowadzić świat do pokoju, nie można dać czegoś czego się samemu nie posiada.
Pan Jezus wyraźnie o tym mówi: „Uroczyście zapewniam was każdy, kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu” (j 14, 34). Niewolnicy grzechu nie służą Bogu, oni służą szatanowi. Jakie jest wyjście z tego impasu? Jest tylko jedna droga, posłuszeństwo nauce Jezusa. Pan Jezus takimi słowami rozpoczął głoszenie Ewangelii: „Czas się wypełnił i nadchodzi już Królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15).
 „Pełnia łaski” zostaje ukazana światu wtedy, gdy przyszła „pełnia czasu” nadejścia Królestwa Bożego, o czym św. Paweł tak pisze: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna Swego zrodzonego z Niewiasty” (Gal 4, 4). „Pełnia łaski” i „pełnia czasu” wyznaczają czas nawrócenia i wiary w Ewangelię.
Przyczynę odejścia od Ordo Dei – od porządku łaski, Pan Jezus streścił.
w słowach: „Bo nie wierzą we Mnie” (J 16,9). Pan Jezus wskazuje na to, że proces nawrócenia jest ściśle związany z wiarą w Jego Ewangelię.
Pytania, które szukający Jezusa zadają, są bardzo współczesne – to nasze pytania. Po cudownym rozmnożeniu chleba tłum szuka Jezusa i pyta: „Co mamy czynić abyśmy wykonywali dzieła Boże? (J 6,28) Odpowiedź Pana Jezusa jest jasna i stanowcza: „Na tym polega dzieło Boże, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał” (J 6, 29).
W naszym czasie nawrócenia Jezus Historyczny, przyjął inny sposób istnienia jako Jezus Eucharystyczny, o czym zapewnia w dalszym ciągu dialogu: „Ten, kto wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia.(J 6, 47 – 48,64). A do tych, dla których nauka Jezusa była trudna do przyjęcia, którzy nie uwierzyli mówi: „Wśród was są jednak tacy, którzy nie wierzą” (J 6, 64). Nie uwierzyli i odeszli.
Pytanie skierowane do Apostołów: „Czy i wy chcecie odejść” (J 6, 67), jest dzisiaj skierowane do nas, do współczesnego świata. Odpowiedź Piotra jest naszą odpowiedzią, nas uczniów Jezusa, członków Kongregacji Ordo Dei Najświętszych Serc Jezusa i Maryi: „Panie do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6, 68 – 69).

Takie jest uzasadnienie naszej nadziei, którą mamy w Zbawicielu Jezusie Chrystusie i Jego Najświętszej Matce Maryi pełnej łaski.
Świadectwem naszego życia jesteśmy gotowi dawać odpowiedź, każdemu kto zapyta o naszą wiarę w prawdziwą, rzeczywistą
i substancjalną obecność  Jezusa w sakramencie Eucharystii.
Oddając cześć Chrystusowi Panu w naszych sercach, wszystko to co nas w życiu spotyka, zawierzamy miłości Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.
Cel Kongregacji Ordo Dei Najświętszych Serc Jezusa i Maryi wyznaczają nam słowa naszego Mistrza, aby „być w sprawach Ojca, wypełniać wolę Ojca oraz wykonać wyznaczone dzieło” (por. Łk  2,49 oraz J 4, 34). 
      
Wypełniając swoje powołanie w Kongregacji Ordo Dei, podejmujemy jako wiodący cel naszej służby:

 • Kontynuację misji Anioła Gabriela, przez głoszenie trwania w „pełni łaski uświęcającej”, jako konieczność dla każdego człowieka, który jest powołany do zbawienia swojej duszy;  
 • Mocą Ducha Świętego przekonywanie świata współczesnego, że trwanie w grzechu jest przyczyną niewiary w Jezusa Zbawiciela, przyczyną odrzucenia obecności Boga w rodzinach,  a w konsekwencji w całej strukturze życia społecznego;
 • Wykonywanie dzieła Bożego przez przekazywanie, pogłębiania i umacnianie wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa Pana w Eucharystii, aby Jezus Eucharystyczny był znany, kochany i wielbiony.

 


Konstytucja Kongregacji  „ORDO  DEI”

Kongregacja „Ordo Dei ”Najświętszych serc Jezusa i Maryi Stowarzyszenie Życia Apostolskiego jest wspólnotą osób poświęconych służbie Bogu, żyjących duchowością „obecności Jezusa Eucharystycznego” w świecie współczesnym, są to:

 • „Pielgrzymi obecności” – wspólnoty rodzin oraz osób żyjących samotnie w celibacie;
   
 • „Misjonarze Eucharystii”  - wspólnota kapłanów i braci;
 
 • „Misjonarki EucharystiiI”  -  wspólnota zakonna żeńska.


Cele Stowarzyszenia

Jest nim wypełnianie polecenia  Naszego Pana Jezusa Chrystusa, przekazane przez Ewangelistę Marka: „ Czas się wypełnił, przybliżyło się Królestwo Boże; nawracajcie i wierzcie Ewangelii” (1, 14)

Wezwani do osobistego „nawrócenia i wiary w Ewangelię”, jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i powołania do tego, aby Porządek Boży – Ordo Dei wprowadzać w życie osobiste, w życie rodzin, w życie współczesnego świata.

Głoszenie nawrócenia – metanoi jest pierwszym stopniem formacji osobistej i formacji trzech wspólnot „Ordo Dei”. Osobiste świadectwo metanoi jest naszym sposobem na obecność w świecie współczesnym.

Zanik świadomości grzechu jest widoczny nie tylko w dzisiejszym świecie poddanym wpływom ideologii ateistycznych, ale również wśród wielu członków Kościoła Katolickiego. Z tego faktu wynika palący obowiązek głoszenia metanoi i konieczności trwania w łasce uświęcającej.
 
Metanoia prowadzi do uporządkowanego życia przez łaskę uświęcającą.

Głosząc konieczność trwania w łasce uświęcającej, wierzymy że łaska uświęcająca jest darem Boga dla człowieka na odpuszczenie grzechów przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jest mocą i światłem Ducha Świętego na drodze posłuszeństwa woli Ojca, posłuszeństwa przykazaniom Bożym.

Łaska uświęcająca jest udzielaniem się Boga człowiekowi, daje udział w „Królestwie Bożym” tu na ziemi, zapewnia szczęście i radość w dążeniu do świętości w czasie naszej pielgrzymki do zjednoczenia z Bogiem w życiu wiecznym.Daje nam też udział w „obecności Jezusa Eucharystycznego”.

Wezwanie do zawierzenia Ewangelii utwierdza nas w przekonaniu, że: „Najwyższą regułą Naszego postępowania jest Ewangelia”.

 
Celem  Stowarzyszenia  „Ewangelizacja Eucharystyczna” w świecie współczesnym przez nasz udział w świadectwie Prawdy  Najwyższego
i Wiecznego  Arcykapłana Jezusa Chrystusa, którą poznajemy z przekazu Ewangelisty Jana: „Ojcze….Uświęć ich w Prawdzie. Słowo Twoje jest Prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich na świat. Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w Prawdzie” (17, 17 – 19).
    
Uświęcenie w Prawdzie i odpuszczenie grzechów przez ofiarę Krzyża, jest naszym doświadczeniem „duchowości Eucharystycznej”, którą czerpiemy z Ofiary Eucharystycznej. To doświadczenie jako wspólnoty Ordo Dei prowadzi do kształtowania się „środowiska Eucharystycznego” w świecie współczesnym. Trzecim etapem tak praktykowanej formacji Eucharystycznej jest „Apostolstwo Eucharystyczne”.
       
Celem „Apostolstwa Eucharystycznego”,  a więc celem Stowarzyszenia jest, aby przez nasz styl życia Jezus Eucharystyczny był znany, kochany i wielbiony.
       
W konsekwencji zasadniczym i głównym zadaniem Stowarzyszenia Ordo Dei jest: przekazywanie, pogłębianie i umacnianie wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Sakramencie Eucharystii.

To zadanie realizujemy w praktyce życia przez:
 
 • Pogłębianie „świadomego, pobożnego i czynnego” uczestnictwa w Ofierze Eucharystycznej, zgodnie z duchem Konstytucji o Liturgii Świętej (p. 48);
   
 • Nasz czynny udział w Ofierze Eucharystycznej przez przyjęcie Komunii Świętej jest uaktualnianiem łaski uświęcającej w naszym doświadczeniu egzystencjalnym;
   
 • Rekolekcje Biblijne i intronizację Pisma świętego w parafiach i rodzinach w celu wprowadzenia systematycznego poznawania Słowa Bożego w rodzinach;
   
 • Rekolekcje Eucharystyczne wprowadzające w trwałą – wieczystą adorację Jezusa Eucharystycznego w parafiach, wypełniając życzenie i testament Eucharystyczny św. Jana Pawła II;
   
 • Organizowanie Kongresów Eucharystycznych dla dzieci, w głębokim przekonaniu o konieczności pokazania dzieciom i młodzieży wzoru dzieci fatimskich, aby miliony dzieci zaprosić do adoracji Jezusa Eucharystycznego w przekonaniu, że jest to najskuteczniejsza droga do osiągnięcia pokoju na świecie;
   
 • Prowadzenie domów rekolekcyjnych z programem rekolekcji biblijnych i Eucharystycznych.
 

Dając świadectwo Prawdzie Eucharystycznej przyjmujemy jako zasadę, że „Najdoskonalszą formą Naszego życia jest Eucharystia"

Celem naszym jako wspólnoty Ordo Dei, jest naśladowanie Mistrza Miłosierdzia w służbie „Miłosierdzia Eucharystycznego”, którego wzór pokazał nam Jezus umywając nogi apostołom i polecając słowami, które przekazał nam Ewangelista Jan: „Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”(13, 14 – 15).


 

Ewangelista Mateusz przekazuje słowa z kazania na górze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (5, 7)
W Ewangelii Łukasza, Pan Jezus ukazuje nam Ojca jako wzór miłosierdzia: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny"
(5, 26)

 
Dwa inne wydarzenia mają dla nas szczególne znaczenie: cudowne  rozmnożenie chleba na pustyni, gdy Jezus bierze chleb i ryby z rąk dziecka: „Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów i dwie ryby” (J 6, 9)

Dziecko pomaga Jezusowi, uczestniczy w dziele miłosierdzia, daje wszystko co ma, nic nie zatrzymując dla siebie.

Drugie wydarzenie: Jezus przywraca do życia córkę Jaira: „Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci wstań… i polecił, aby dano jej jeść” (Mk, 5 41, 43)
Dziecko otrzymuje miłosierdzie.

Świadectwo miłosierdzia


Naśladując Mistrza Miłosierdzia, jako wspólnota Ordo Dei, dajemy świadectwo miłosierdzia przez służbę:

 • Dzieciom nienarodzonym, przez codzienną modlitwę i przez pomoc finansową matkom samotnym i wielodzietnym, które spodziewają się dziecka;
   
 • W parafiach gdzie są powołane wspólnoty Ordo Dei, odpowiadając na aktualne potrzeby konkretnej parafii, we współpracy z księdzem proboszczem;
   
 • Przez prowadzenie Fundacji Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci – Dzieciom;
   
 • Odpowiadają roztropnie i praktycznie na potrzeby rodzin dzieci niepełnosprawnych lub dzieci w kryzysie;
   
 • Przez budowanie „Mostu Przyjaźni” między dziećmi różnych narodowości zapraszając je do udziału w turnusach obozu „Wschodzącego Słońca” organizowanych przez Fundację Dzieci – Dzieciom.

Przyjmowanie do Stowarzyszenia
 

Wstąpienie i przyjęcie do - Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Ordo Dei” Najświętszych Serc Jezusa I Maryi, - organizacja wewnętrzna stowarzyszenia - realizacja celu apostolskiego, są zgodne z własną konstytucją  według norm Kodeksu Prawa Kanonicznego o Stowarzyszeniach Życia Apostolskiego, kanony od 731 do 746.
 


Życie konsekrowane
 

Członkowie Stowarzyszenia Życia Apostolskiego „Ordo Dei” Najświętszych Serc Jezusa I Maryi (trzy wspólnoty), składają następujące śluby, wypełniane zgodnie ze swoim stanem i powołaniem życiowym:

 • Ślub metanoi, tzn. nawracania umysłu, serca i woli,   aby myśleć, kochać  i czynić jak Jezus, a w wypadku popełnienia grzechu śmiertelnego, utracenia łaski uświęcającej, natychmiastowego podjęcia wysiłku, aby przystąpić do spowiedzi;
 • Ślub posłuszeństwa woli Bożej, życia w prawdzie i świętości oraz pełnego zaufania Miłosierdziu Bożemu;
 • Ślub posłuszeństwa Ewangelii przekazywanej przez Urząd Nauczycielski Kościoła Rzymsko - Katolickiego oraz posłuszeństwa Ojcu Świętem, Biskupowi Rzymu.


Celem podjęcia życia konsekrowanego na drogach współczesnego świata, służąc światu w drodze do zbawienia, jest osobista decyzja, aby „być w sprawach Ojca i wypełniać Wolę Ojca”  naśladując w tym naszego Mistrza Jezusa Chrystusa.
 


Konstytucja będzie uzupełniana w miarę powstawania wspólnoty Ordo Dei i przedstawiana do aprobaty Ordynariuszowi miejsca zgodnie z wymogami Prawa Kanonicznego.Uzasadnienie Biblijne Kongregacji "Ordo Dei" Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

„Oddawajcie cześć Chrystusowi Panu w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu, kto żąda uzasadnienia waszej nadziei”. (1 P 3,15 )

ORDO DEI – PORZĄDEK BOŻY zaistniał „pełnią łaski” w osobie Maryi Dziewicy z Nazaretu, o czym  zapewnia Bóg przez swego wysłannika Anioła Gabriela, gdy ten pozdrawia Maryję słowami: „Ave, gratia plena” (Łk 1, 28)  Boży plan zbawienia rozpoczął się od tego wydarzenia.

Odpowiedź Maryi: „Oto Ja Służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa” (Łk  1,38) 

Ukazuje ona, że pełna zgoda woli człowieka z wolą Bożą, jest możliwa tylko wtedy, gdy „pełnia Łaski” jest gwarantem Porządku Bożego w relacjach człowieka z Bogiem.

Maryja z woli „Ojca Miłosierdzia” (KK 56), mocą Ducha Świętego, poczynając i rodząc Syna Bożego Jezusa Odkupiciela „Źródło wszelkich łask” (KK 50), jest „Pośredniczką” (KK,62)  i „Matką w porządku łaski” (KK 62) dla całej rodziny ludzkiej.

Pierwszym działaniem Maryi po wyrażeniu zgody na Boże Macierzyństwo, jest posłuszeństwo Duchowi Świętemu w samym akcie zgody i w natychmiastowym, pośpiesznym zaniesieniu Jezusa do rodziny spodziewającej się dziecka.

Ten czyn posłuszeństwa i miłosierdzia uczy, że „pełnia łaski” jest gwarantem Porządku Bożego w relacjach człowieka z człowiekiem. „Pełnia łaski” w Maryi jest źródłem i fundamentem Porządku Bożego w świecie odkupionym przez Jej Syna.

Objawienie „pełni łaski” w osobie Dziewicy z Nazaretu, jest odpowiedzią Miłosiernego Ojca „Tak Bóg umiłował świat”(J 3, 16), na rzeczywistość grzechu pierworodnego, na wydarzenie przekazane w Księdze Rodzaju: „Wtedy kobieta sięgnęła po owoc, zjadła i dała też mężczyźnie, który był przy niej, a on zjadł” (Rdz 3,6) - jest to spełnienie obietnicy zapowiedzianej Niewiasty, której „Potomstwo zmiażdży głowę szatana”(Rdz 3, 15).
      
Porządek Boży
– Ordo Dei w człowieku i w świecie, zrujnowany przez grzech nieposłuszeństwa, zostaje odbudowany przez posłuszeństwo pełnej łaski Maryi, która dała ludzką naturę Jezusowi – Synowi Najwyższego.

„Pełnia Łaski” w osobie Dziewicy z Nazaretu jest przywróceniem Ordo Dei – Porządku Bożego przez dostęp do Drzewa Życia – do Krzyża, na którym Jezus „Potomstwo Niewiasty” zwycięża szatana - do Krzyża na którym ofiara życia Najwyższego i Wiecznego Kapłana Zbawiciela jest źródłem łaski.

Strzeżona droga do „drzewa życia” (Rdz 3, 24) została udostępniona przez Matkę Dawcy Życia, który prowadzi do zbawienia. W posłuszeństwie Objawieniu Bożemu, Kościół naucza, że łaska Boża jest konieczna do zbawienia.

Tragedią współczesności – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – w życiu wielu ludzi jest świadome i dobrowolne trwanie w grzechu śmiertelnym bez łaski uświęcającej. Publiczne przyzwolenie na grzech, sankcjonowanie czynów grzesznych: zbrodni przeciwko życiu przez różne ustawy parlamentarne w  wielu krajach, skutkuje pochwałą zła - zanikiem wstydu z popełnianego zła, wprowadzeniem klimatu grzechu jako normy życia społecznego. Człowiek, który nie boi się popełniać grzechu traci rozumne poznawanie rzeczywistości prawdy, dobra i piękna, staje się śmiertelnie chory na zanik sumienia, przestaje bać się obrażania Boga.

Na pytanie dlaczego współczesność  doświadcza tragedii grzechu w stopniu przekraczającym wielokrotnie dotychczasowe doświadczenie historyczne, odpowiedź daje nam Pan Jezus słowami Ewangelii świętego Jana, porównaj: J 16, 7, 8, 9:  „Ja jednak mówię wam prawdę….Duch Święty… Pocieszyciel , gdy przyjdzie, udowodni światu grzech, bo nie wierzą we Mnie”.

 Brak wiary w Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata, jest powodem tego, że współczesność odrzuca świadomie i dobrowolnie życie w „pełni łaski”, a wybiera życie w grzechu.

Dalej Pan Jezus tak mówi: „Po swoim przyjściu On - Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie” (J 16, 13).  Kiedy poznanie prawdy jest możliwe? Pan Jezus daje odpowiedź: „Jeśli pozostaniecie wierni mojej nauce, będziecie rzeczywiście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi (was wyzwoli)” J8,30 – 31). Posłuszeństwo nauce Jezusa - przykazaniom Bożym – daje (przynosi) poznanie prawdy i wyzwala z grzechu.

Politycy współczesnego świata oraz wiele różnych ruchów społecznych, mówią ciągle o potrzebie pokoju i zaprzestaniu wojen. Musimy być świadomi, że to wszystko, są to tylko ruchy pozorne, gdyż ludzie ci nie są wierni nauce Jezusa  - żyją w grzechu bez łaski uświęcającej. Pokój na świecie jest owocem ORDO DEI – PORZĄDKU BOŻEGO, którego gwarantem jest trwanie, życie „pełnią łaski”. Ludzie, którzy żyją w grzechu i propagują zło, nie są wstanie doprowadzić świat do pokoju, nie można dać czegoś czego się samemu nie posiada.
Pan Jezus wyraźnie o tym mówi: „Uroczyście zapewniam was każdy, kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu” (j 14, 34). Niewolnicy grzechu nie służą Bogu, oni służą szatanowi. Jakie jest wyjście z tego impasu? Jest tylko jedna droga, posłuszeństwo nauce Jezusa. Pan Jezus takimi słowami rozpoczął głoszenie Ewangelii: „Czas się wypełnił i nadchodzi już Królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15)

„Pełnia łaski” zostaje ukazana światu wtedy, gdy przyszła „pełnia czasu” nadejścia Królestwa Bożego, o czym św. Paweł tak pisze: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna Swego zrodzonego z Niewiasty” (Gal 4, 4). „Pełnia łaski” i „pełnia czasu” wyznaczają czas nawrócenia i wiary w Ewangelię. Przyczynę odejścia od Ordo Dei – od porządku łaski, Pan Jezus streścił w słowach: „Bo nie wierzą we Mnie” (J 16,9). Pan Jezus wskazuje na to, że proces nawrócenia jest ściśle związany z wiarą w Jego Ewangelię.

Pytania, które szukający Jezusa zadają, są bardzo współczesne – to nasze pytania. Po cudownym rozmnożeniu chleba tłum szuka Jezusa i pyta: „Co mamy czynić abyśmy wykonywali dzieła Boże? (J 6,28) Odpowiedź Pana Jezusa jest jasna i stanowcza: „Na tym polega dzieło Boże, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał” (J 6, 29).

W naszym czasie nawrócenia Jezus Historyczny, przyjął inny sposób istnienia jako Jezus Eucharystyczny, o czym zapewnia w dalszym ciągu dialogu: „Ten, kto wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia.(J 6, 47 – 48,64). A do tych, dla których nauka Jezusa była trudna do przyjęcia, którzy nie uwierzyli mówi: „Wśród was są jednak tacy, którzy nie wierzą” (J 6, 64). Nie uwierzyli i odeszli. Pytanie skierowane do Apostołów: „Czy i wy chcecie odejść” (J 6, 67), jest dzisiaj skierowane do nas, do współczesnego świata. Odpowiedź Piotra jest naszą odpowiedzią, nas uczniów Jezusa, członków Kongregacji Ordo Dei Najświętszych Serc Jezusa i Maryi: „Panie do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6, 68 – 69).

Takie jest uzasadnienie naszej nadziei, którą mamy w Zbawicielu Jezusie Chrystusie i Jego Najświętszej Matce Maryi pełnej łaski.
Świadectwem naszego życia jesteśmy gotowi dawać odpowiedź, każdemu kto zapyta o naszą wiarę w prawdziwą, rzeczywistą
i substancjalną obecność  Jezusa w sakramencie Eucharystii. Oddając cześć Chrystusowi Panu w naszych sercach, wszystko to co nas w życiu spotyka, zawierzamy miłości Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.

Cel Kongregacji Ordo Dei Najświętszych Serc Jezusa i Maryi wyznaczają nam słowa naszego Mistrza, aby „być w sprawach Ojca, wypełniać wolę Ojca oraz wykonać wyznaczone dzieło” (por. Łk  2,49 oraz J 4, 34).     
 
Wypełniając swoje powołanie w Kongregacji Ordo Dei, podejmujemy jako wiodący cel naszej służby:

 • Kontynuację misji Anioła Gabriela, przez głoszenie trwania w „pełni łaski uświęcającej”, jako konieczność dla każdego człowieka, który jest powołany do zbawienia swojej duszy;  
   
 • Mocą Ducha Świętego przekonywanie świata współczesnego, że trwanie w grzechu jest przyczyną niewiary w Jezusa Zbawiciela, przyczyną odrzucenia obecności Boga w rodzinach,  a w konsekwencji w całej strukturze życia społecznego;
   
 • Wykonywanie dzieła Bożego przez przekazywanie, pogłębiania i umacnianie wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa Pana w Eucharystii, aby Jezus Eucharystyczny był znany, kochany i wielbiony.


Adres korespondencyjny w sprawie Kongregacji


Ks. Krzysztof Małachowski Kongregacja „Ordo Dei“
Nadliwie  
05 – 281 Urle

Tel. 608 – 720 - 333  albo (25) 624 – 0407     
 
  e-mail: misjonarzeeucharystii@gmail.com