radość i bogactwo twórczego bycia razem

OBÓZ
WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA

„MOST PRZYJAŹNI”

KTO?

DLACZEGO?

CEL

CHARAKTER

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

REGULAMIN

KTO  ORGANIZUJE?

FUNDACJA APOSTOLSTWA EUCHARYSTYCZNEGO
DZIECI – DZIECIOM

KTO UCZESTNICZY?

1. Młodzież i dzieci, które chcą zostać „Apostołami Eucharystii”;    
2. Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym do lat 15 oraz ich rodzice
    albo opiekunowie, świadomie przyjmujący program duchowy obozu;
3. Dzieci sprawne do lat 15, które chcą służyć Jezusowi Eucharystycznemu
    i dzieciom niepełnosprawnym;
4. Młodzież szkół średnich i młodzież akademicka z intencją służby Jezusowi
    Eucharystycznemu i dzieciom.
5. Dzieci i młodzież z innych krajów, chcący budować „Most Przyjaźni” na
    fundamencie Ewangelii.
    DLACZEGO?
                            OD ROKU 1990

ORGANIZUJEMY TURNUSY OBOZU

„WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA” 

JAKO

„DWA ŚWIATY JEDNEGO DZIECIŃSTWA”

     Dlatego, że dzieci potrzebują przyjaźni i radości, a spotkanie się „dwóch światów jednego dzieciństwa” jest dla dzieci z ograniczoną sprawnością i dla dzieci sprawnych wielką przygodą radości i zaproszenia do przyjaźni.

Na podstawie doświadczenia z okresu 25 lat, wiemy o trwaniu wielu przyjaźni zawartych w czasie turnusów obozowych „Wschodzącego Słońca”.

 
                    Przyjaźń jest cenną inwestycją na całe życie.

Zapraszamy dzieci do tej przygody:

„spotkaj przyjaciela i bądź przyjacielem”

Dlatego nasze turnusy mają charakter rekolekcyjny, aby przyjaźń i radość były przeżyte w codziennym spotkaniu z Chrystusem Eucharystycznym.

Jest to zaproszenie do udziału w

Apostolstwie Eucharystycznym.

Co to znaczy? Pan Jezus obecny w Eucharystii jest zawsze dyspozycyjny dla każdego z nas. Wierzący chrześcijanin naśladuje Pana Jezusa i jest obecny w życiu innych ludzi, którzy potrzebują jego pomocy, czyli obecności. Przez taki sposób postępowania stajemy się „Pielgrzymami Obecności”, którzy przez uczynki miłosierdzia, wnoszą
w życie codzienne obecność Chrystusa.

Takimi uczynkami miłosierdzia między innymi są: „PRZYJAŹŃ I RADOŚĆ”, które w naturalny sposób powstają i kształtują się w czasie zabaw dzieci.

Zabawa jest czymś oczywistym w życiu dziecka.

Uczestnikom turnusów obozowych proponujemy

zabawę dostosowana do możliwości rozwojowych

i sprawności każdego dziecka.

CEL I CHARAKTER OBOZU 

 „WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA” 

ABY JEZUS EUCHARYSTYCZNY 

BYŁ ZNANY, KOCHANY  i  WIELBIONY

PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ 

    1.  Ułatwić uczestnikom obozu osobowe spotkanie
    z Jezusem Eucharystycznym;  

   2.  Zapewnić uczestnikom obozu
        „dobre    zrozumienie”  Ofiary Krzyża,
        aby „ w świętej czynności uczestniczyli    
        świadomie, pobożnie i czynnie oraz byli 
        kształtowani przez Słowo Boże” (KL R II, p 48), 
        aby Jezus Eucharystyczny był poznawany,   
        kochany i uwielbiany;   

   3.  Pomóc uczestnikom odpowiedzieć na wezwanie
        Pana Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie
        w Ewangelię” (Mk 1, 15) proponując  formację „metanoi”;

   4.  Zaprosić uczestników do udziału w Apostolstwie
        Eucharystycznym, i do przyjęcia zobowiązań
        „APOSTOŁA EUCHARYSTII”; 

   5.  Zapewnić pomoc duchową rodzicom dzieci
        niepełnosprawnych, którzy uczestniczą w obozie;
    wprowadzając w duchowość Najświętszej Rodziny z Nazaretu; 

   6.  Uwrażliwić uczestników na ogólnoludzkie wartości
        Prawdy, Dobra i Piękna;

   7. Budować z młodzieżą i dziećmi „MOST PRZYJAŹNI”;

   8. Uczestniczyć w dostępnych dyscyplinach sportowych i grach          

       obozowych.

TEMATY WPROWADZAJĄCE
W APOSTOLSTWO EUCHARYSTYCZNE:

 1.  FORMACJA PODSTAWOWA – Bóg obecny w moim życiu:
 1. Wiara i miłość, zobowiązują moje sumienie do uczestnictwa
          w Ofierze Eucharystycznej w każdą niedzielę i święta;
 2. W ciągu tygodnia, postawa dziękczynienia i adoracji
            kierują mną do spotkania z Jezusem  Eucharystycznym
            obecnym w Tabernakulum;                 
 3. Codziennie spotykam się ze Słowem Bożym czytając kilka 
            zdań z Ewangelii lub innych ksiąg Pisma świętego;  
 4. Codziennie spotykam się z Maryją Matką Eucharystii
          w modlitwie różańcowej rozważając wydarzenia zbawcze.
 5. Nie będzie dnia w moim życiu bez uczynku miłosierdzia.
 6. FORMACJA TEMATYCZNA

        Tematy i zakres drogi pójścia za Chrystusem,
        są przekazywane w czasie codziennych homilii
        i spotkań w „kręgach ewangelicznych”.

C.    FORMACJA SŁUŻBY – nauczanie i czyny Pana Jezusa

               „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono,
          lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”  Mk 10, 45.

„Jeżeli więc, Ja Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi,
to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi”  J 13, 14

Marcjan – Chłopiec na górze rozmnożenia chleba jest patronem APOSTOŁÓW EUCHARYSTII. Jego przykład uczy jak służyć i pomagać Panu Jezusowi, dać wszystko co się posiada:

„Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?”  J 6, 9

ZAKRES SŁUŻBY W CZASIE TRWANIA OBOZU: 

 1.     Służba liturgiczna

 2.     Służba „dzieci – dzieciom” – obecność w życiu dzieci                    

         niepełnosprawnych i dzieci w „kryzysie”;

 3.     Służba przy budowaniu „Mostu Przyjaźni”

4.    Służba w funkcjach obozowych.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA OBOZU

Uczestnicy turnusu tworzą  „kręgi ewangeliczne” 

Każdy krąg wybiera „PASTERZA” – z pośród uczestników kręgu.
Pasterz jest odpowiedzialny:
1. Za wykonywanie dyżuru obozowego zgodnie z harmonogramem;
2. Za sprawną współpracę kręgu z innymi kręgami;
3. Za udział kręgu w zajęciach obozowych.

Kręgi wybierają „PASTERZA PASTERZY”,
który jest odpowiedzialny:
1. Za współpracę kręgów w zajęciach obozowych;
2. Za spotkania pasterzy w celu organizowania zajęć sportowych i gier;
3. Za koordynację pomysłów przy budowie „Mostu Przyjaźni”.

Każdy krąg wybiera nazwę kręgu z Ewangelii: 
1. Z któregoś wydarzenia, o którym jest zapis w czterech Ewangeliach;
2. Z przypowieści ewangelicznych;
3. Nazwę miejscowości wymienionej w Ewangeliach.

Wybraną nazwę „krąg ewangeliczny”   wytłumaczy i uzasadni przy pomocy żywego obrazu w czasie trwania obozu.

 Kręgi rotacyjnie uczestnicą w następujących dyżurach obozowych:

 1. Liturgiczno – adoracyjny:  Przygotowanie czytań Liturgii Słowa,
            wybór pieśni, przygotowanie ołtarza;  
  2.      Gospodarczy: Dyżur w sali jadalnej;
  3.       Porządkowy: Utrzymanie czystości w salach i na placu zabaw;
  4.       Sportowo – zabawowy: Organizacja gier i zabaw;
  5.      Ognisko radości: Przygotowanie „spotkania z gitarą”. 

WARSZTATY OBOZOWE > ROZWIJAJ TALENTY > POZNAWAJ ŚWIAT:

1.     Plastyczne;

2.     Fotograficzne;

3.     Przyrodnicze > poznaj mikro i makro świat.REGULAMIN

    Regulamin Obozu „Wschodzącego Słońca”  i „Mostu Przyjaźni”
    opiera  się na pięciu postawach,  są to:

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 2. POSŁUSZEŃSTWO 
 3. ODWAGA
 4. PRZYJAŹŃ 
 5.  RADOŚĆ

Każdy uczestnik obozu „Wschodzącego Słońca” musi przyjąć
    regulamin świadomie i dobrowolnie.   

KAŻDY UCZESTNIK JEST ZOBOWIĄZANY:

1.  Do szacunku i uprzejmości wobec  uczestników turnusu;

2.  Do odpowiedzialności za bezpieczeństwo duchowe – moralne,
    psychiczne i fizyczne,  swoje i innych uczestników turnusu;

3.  Do udziału w zajęciach obozowych;

4.  Do sumiennego wykonywania swoich obowiązków.

OBOZOWY STYL ŻYCIA:

Ze względy na cel i charakter obozu w okresie trwania turnusu, każdy uczestnik przyjmuje dobrowolnie obozowy styl życia, który
polega na:                                                                                                                                     

1.  Wypracowywaniu w sobie radosnego udziału w zajęciach
    obozowych;
2.  Pilnowaniu spokoju i ciszy serca, gotowego na rozmowę z Bogiem;
3.  Zrezygnowaniu z używania telefonu komórkowego, komputera
    i innych nośników elektronicznych, które w pierwszym dniu obozu
    oddajemy pod opiekę wychowawców;
4.  Zrezygnowania z chodzenia do sklepu po słodycze i napoje;
5.  Uznaniu zakazu palenia papierosów, picia alkoholu czy używania
    narkotyków;
6.  Dbaniu o higienę duszy i ciała, ubieraniu się skromnie i przyzwoicie,
      dziewczynki nie ubierają krótkich (mini) spódniczek i krótkich
      bluzeczek. Dziewczynki i chłopcy dbają o odpowiedni styl ubierania
      się w czasie uczestniczenia w Ofierze Eucharystycznej.

„MOST PRZYJAŹNI

„Jeśli Pan domu nie zbuduje, bezskutecznie pracują ci,
którzy go stawiają”.   Ps 127, 1

BUDUJEMY 

MOST PRZYJAŹNI

NA FUNDAMENCIE EWANGELII

WYJAŚNIENIE POJĘĆ:

BUDOWAĆ:     1.  Stawiać  – wznosić zaplanowaną konstrukcję np. dom,
    z różnych elementów.
2.  Dawać dobry przykład postępowania: „Budować swoim przykładem”.
3.  Swoje plany i nadzieje na przyszłość opierać (budować)
    na istniejącym już fundamencie       

MOST:              1.  Budowla – konstrukcja nad przeszkodą wodną lub przepaścią,
      która umożliwia ciągłość komunikacyjną drogi.
2.  Most komunikacyjny – umiejętności porozumiewania się z innymi.   

PRZYJAŹŃ:      1.  Związek – więź miłości i życzliwości między osobami, czyli
    między człowiekiem a człowiekiem.
2.  Współuczestnictwo w odkrywaniu i dążeniu do Prawdy, Dobra
      i Piękna oparte na wzajemnym zaufaniu i dzieleniu się tymi
      wartościami.
3.   Wierność w sytuacjach trudnych, kryzysowych, beznadziejnych
      wg. przysłowia: „Prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie”. 

FUNDAMENT:    1.   Podstawa budowli np. domu, wykonana z twardego i trwałego
      materiału.
2.  Mocna podstawa, na której opiera się cały ciężar budowli.
3.  Uzasadnienie wyznawanych wartości.

EWANGELIA:    1.  Pisemny przekaz słów (nauczania) i czynów zbawczych
                                Jezusa Chrystusa.
                          2.  Dobra Nowina o Ojcu bogatym w miłosierdzie (J 3,16).
                          3.  Głoszenie Królestwa Bożego, przyjmowanego przez
                                osobiste nawrócenie (metanoia) i wiarę w Ewangelię (Mk 1, 15).

C E L: 

Celem „MOSTU PRZYJAŹNI”  jest nawiązanie przyjaźni
przez dzieci różnych narodowości, poznanie wyznawanych wartości, swoich tradycji i obyczajów tak, aby „MOST PRZYJAŹNI” budowany wśród dzieci stał się początkiem „DROGI POKOJU” wśród dorosłych,  

„POKOJU BUDOWANEGO NA FUNDAMENCIE EWANGELII”
Kto uczestniczy w takim budowaniu?
Każdy, kto świadomie i dobrowolnie wypełnia następujące warunki:

1.     Kto poszukuje pokoju i ciszy w swoim sercu;
2.       Kto chce się  dzielić bogactwem kultury swojego kraju;
3.    Kto stara się wnosić  radość do swojego otoczenia;
4.    Kto niesie światłość  Ewangelii tam gdzie jest ciemność grzechu;
5.    Kto chce rozwijać otrzymane talenty dla budowania pokoju.
KIEDY BUDOWANIE POKOJU JEST MOŻLIWE?
Muszą być  spełnione następujące warunki:

1.    Gdy budują ludzie dobrej woli, zgodnie z Ewangelią: „A na ziemi
        pokój ludziom dobrej woli” (Łk 1,14);
2.    Gdy ludzie dobrej woli szanują podstawowe ogólnoludzkie
        wartości:  „PRAWDĘ – DOBRO – PIĘKNO”
3.    Gdy budujący mają do siebie zaufanie. 
       
          O postawie kłamstwa i podstępu mówi Psalm 120:    
        „Zbyt długo mieszkała moja dusza z tymi, którzy nienawidzą  pokoju.  
        Gdy ja głoszę pokój, oni dążą do wojny”

Pobyt na obozie „Wschodzącego Słońca” to czas budowania „MOSTU
PRZYJAŹNI”  – czas zakładania fundamentu pod POKÓJ w naszym życiu.

BĘDZIEMY   prowadzić taki styl życia obozowego, aby podstawowe
                    wartości były widoczne w naszych czynach, na przykład:

PRAWDA  Sport, to czas na świadectwo Prawdzie przez uczciwą grę.
                      W czasie turnusu zrzucić „maskę” – nie udawać, że jest się kimś innym.
DOBRO –     Sumiennie wykonywać obowiązki obozowe. Na boisku tak grać,
        aby inni gracze byli zadowoleni i szczęśliwi.
PIĘKNO –     Uczmy się pięknie tańczyć, słuchać klasycznej muzyki, przez udział
                      w warsztatach plastycznych rozwijajmy talenty artystyczne,
            a w warsztatach fotograficznych i przyrodniczych polujmy na piękno przyrody.
        Piękno modlitwy możemy poznawać przez Różaniec razem z Królową Pokoju.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA OBÓZ:1.  Akceptacja celu, charakteru i regulaminu obozu;

2.  Dostarczenie karty uczestnictwa w obozie podpisanej przez
    rodziców lub prawnych opiekunów;

3.  Zgodnie z Międzynarodowym Regulaminem Zdrowia (Światowa
    Organizacja  Zdrowia, Międzynarodowy Regulamin Zdrowia,
    (1969) Genewa 1974, 2005), każdy uczestnik obozu z Polski
    czy z zagranicy musi mieć aktualną Książeczkę Zdrowia
    z wpisem ostatnich badań lekarskich przed rozpoczęciem turnusu
    obozowego oraz zaświadczenie stwierdzające, że w okresie
    ostatnich trzech tygodni przed rozpoczęciem turnusu nie było
    kontaktu z chorobami zakaźnymi (np. ospa, różyczka).

4.  Personel wychowawczy i kuchenny musi mieć aktualne
    Książeczki Sanepidu;

5.  Dokonanie wpłaty na pokrycie kosztów obozu.
    Zadeklarowana i wpłacona suma, jest dobrowolną ofiarą
    wg możliwości finansowych rodziców uczestnika obozu.
    Koszt jednego dnia pobytu wynosi 50.00 zł.
    Dobrowolność wysokości ofiary, jest oparta na zaufaniu
    do uczciwej oceny swoich możliwości finansowych każdej     
    rodziny oraz do uczciwego rozumienia kosztów, które
    wynikają z konieczności opłacenia wydatków obozowych. 

     Sposób wpłaty: osobiście, przekazem pocztowym lub na konto
    z dopiskiem „obóz”,

Nr  61 9233 0001 0009 7912 2000 0010

DO WSZYSTKICH, KTÓRZY WSPÓŁPRACOWALI
I NADAL CHCĄ SIĘ ANGAŻOWAĆ
W SŁUŻBĘ JEZUSOWI EUCHARYSTYCZNEMU I DZIECIOM

W okresie 25 lat, integracyjne turnusy obozu Wschodzącego Słońca mogły się odbywać dzięki współpracy Rodziców dzieci specjalnej troski i dzieci sprawnych, dzięki lekarzom, rehabilitantkom, psychologom i młodzieży akademickiej. 

Liczni Sponsorzy indywidualni oraz firmy jak i różne instytucje wspierały finansowo i rzeczowo.

Wszystkim Państwu przesyłam słowa serdecznego podziękowania za współpracę i zrozumienie dla naszej służby Jezusowi Eucharystycznemu i dzieciom.

Przedstawiony powyżej program obozu Wschodzącego Słońca i Mostu Przyjaźni jest podsumowaniem tych doświadczeń. Budowanie Mostu Przyjaźni ma wieloletnią tradycję. W roku 1991 w obozie Wschodzącego Słońca w Zamczysku Starym (Puszcza Kampinoska)  wzięło udział 19 osób z Litwy w tym 12 dzieci niepełnosprawnych.
W roku 1992, 18 osób z Rumunii w tym 11 dzieci niepełnosprawnych, również dziewczynka z mózgowym porażeniem dziecięcym z Rosji. W następnych latach była młodzież z USA, z Hiszpanii, z Białorusi a przez ostatnie 3 lata dzieci z Ukrainy.

Zapraszam do dalszej współpracy, a zainteresowanych do nowej  współpracy. 

Przebieg każdego następnego turnusu obozu „Wschodzącego Słońca”
i budowanie „Mostu Przyjaźni”, zawierzam Najświętszemu Sercu Jezusa
i Niepokalanemu Sercu Maryi, „Matce Szukającej”  obecności Jezusa w sercach dzieci
i młodzieży prosząc, aby uczyła dzieci i młodzież jak zachowywać w sercu i rozważać słowa dwunastoletniego Jezusa: „Dlaczego szukaliście Mnie, czy nie wiedzieliście,
że powinienem być w sprawach Mojego Ojca”  Łk 2, 49. 

                 ks. Krzysztof Małachowski  o. s.
                                              prezes Fundacji Dzieci – Dzieciom

Nadliwie, 27 – 28 czerwca 2014

Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa
i dzień Niepokalanego Serca Maryi

Kontakt:  Tel. 608 – 720 – 333

Elpo > Elektroniczna poczta:  latodziecidzieciom@gmail.com 

www.dziecidzieciom.pl     www.childrenforchildren.co                           

„BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA, ALBOWIEM ONI BOGA OGLĄDAĆ BĘDĄ”                                                     Mt 5, 8


            Najtrwalsze
      są przyjaźnie z dzieciństwa
N A D L I W I E

     JAKI MOST UDA SIĘ NAM ZBUDOWAĆ? 

Źródło fotografii
  3 mostów: Google