tt

Zgodnie z § 2 Statutu: „Wspieranie rozwoju Apostolstwa Eucharystycznego oraz niesienie pomocy medyczno – rehabilitacyjnej, materialnej i duchowej dzieciom niepełnosprawnym, zwłaszcza z mózgowym porażeniem dziecięcym”.

„Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadami etyki społecznej, zawartej w nauce Kościoła Rzymsko – Katolickiego” (Statut § 3).

Cel Apostolstwa Eucharystycznego – wychowanie do Eucharystii przez pogłębianie i szerzenie wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucharystii, wychowywanie do pełnego, świadomego i czynnego udziału we Mszy świętej oraz inicjowanie i rozpowszechnianie „TRWAŁEJ ADORACJI” Jezusa Eucharystycznego w parafiach.

Charyzmat Fundacji – Służba Jezusowi, aby Jezus Eucharystyczny był znany, kochany i wielbiony oraz służba dzieciom niepełnosprawnym i innym dzieciom potrzebującym pomocy.

tt