Fundacja "Dzieci Dzieciom"
E-mail: dziecidzieciom@gmail.com
Nadliwie 1 Strachów
05-287 Urle

NASZ CEL

"Służba Jezusowi Eucharystycznemu i dzieciom"

 

Dlaczego podejmujemy Dzieło Miłosierdzia Eucharystycznego?

Dlatego, że chcemy być obecni
tam, gdzie jesteśmy potrzebni,
wtedy, gdy jesteśmy potrzebni,
w sposób, w jaki jesteśmy potrzebni.

 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Jak to się stało


W roku 1989 została powołana do istnienia Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci – Dzieciom.

„Były to dla mnie, niespodzianka i zaskoczenie”, odpowiada ks. Krzysztof Małachowski o. s. – prezes Fundacji. Nie znajduję innego wytłumaczenia, jak tylko w słowach Ewangelii św. Jana: „Kiedy byłeś młodszy, przepasywałeś się i szedłeś, dokąd chciałeś. Kiedy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a ktoś inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz” (J 21, 18).

Różne drogi mojego życia zaprowadziły mnie w roku 1970 do USA. Do Polski zacząłem powracać w roku 1987. Na zaproszenie kilku księży proboszczów głosiłem rekolekcje wprowadzające w parafiach TRWAŁĄ ADORACJĘ Jezusa Eucharystycznego.  Pierwsza parafia to Leszczyna k/ Bochni, następnie parafie w Warszawie: Św. Józefa przy ul. Deotymy, Wszystkich Świętych, Miłosierdzia Bożego, św. Tereski od Dzieciątka Jezus i Miłosierdzia Bożego w Grodzisku.

Apostolstwo Eucharystyczne w Polsce kontynuuje w łączności z Instytutem Corpus Christi, który powstał w Ameryce 1 grudnia 1985 roku z inicjatywy grupy katolików świeckich i księży. Celem Instytutu jest Ewangelizacja Eucharystyczna parafii, przez wyznawanie i umacnianie wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w tajemnicy Eucharystii. Pracę tę podejmuję jako członek Kapłańskiego Stowarzyszenia Oblatów Mądrości.

W parafiach wyżej wspomnianych, powstawały kręgi dzieci i młodzieży pod nazwą „Apostołowie Eucharystii”. Rodzice dzieci specjalnej troski, głównie z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaczęli mnie prosić o zabranie ich dzieci na rehabilitację do Ameryki. Było to trudne wezwanie, zacząłem więc szukać sposobów, jak odpowiedzieć na te prośby. Podróżując po świecie, zwiedzałem ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych w różnych krajach: USA, Japonia, Włochy. Niemcy, Szkocja.

W latach sześćdziesiątych pracowałem w Laskach z dziećmi niewidomymi, ale o pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym nie miałem pojęcia. Trzeba więc było nauczyć się na czym polega problem i jak w różnych krajach prowadzona jest rehabilitacja.

Konsultacje z fachowcami w tej dziedzinie w USA doprowadziły do oczywistego wniosku: wyjazdy za granicę z każdym dzieckiem to bardzo duży koszt, a rehabilitacja to długi okres życia dziecka. Bardziej praktyczne i korzystne jest przeznaczenie zebranych pieniędzy dla wielu dzieci w Polsce. Konsekwencją tych poszukiwań była decyzja, aby w Polsce powołać do istnienia specjalną fundację dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Zaczęło się w lecie 1989 roku. W domu parafialnym w Laskach prowadziłem, razem z moimi przyjaciółmi, rekolekcje dla „Apostołów Eucharystii”. W tym czasie odwiedził mnie znajomy marynarz z Gdyni i prosił o pomoc rehabilitacyjną dla sześcioletniego Łukasza.

Był to dzień, kiedy zastanawiałem się, w jaki sposób dzieci mogą odpowiedzieć na wezwanie Pana Jezusa: „Uzdrawiajcie chorych” (Łk 10, 9)? Znałem już sytuację dzieci niepełnosprawnych w Polsce i wiedziałem, że w większości wypadków są one odizolowanie od swoich rówieśników. Integracja tych dzieci w czasie obozów letnich z dziećmi sprawnymi, stanie się odpowiedzią na wezwanie Pana Jezusa. Dzieci specjalnej troski muszą przebywać w środowisku dzieci sprawnych. Zapytałem dzieci, które uczestniczyły w rekolekcjach: A jeśli w następnym roku zaprosimy na obóz dzieci niepełnosprawne, to czy znajdą one swoje miejsce wśród was? Usłyszałem odpowiedź: „Będziemy opiekować się dziećmi niepełnosprawnymi”.

W następnych latach dzieci sprawne udowodniły jak przez przyjaźń, radość i odpowiedzialność wypełnia się polecenie Pana Jezusa „Uzdrawiajcie”.

Tak powstała Fundacja Dzieci – Dzieciom: w odpowiedzi na wezwanie Pana Jezusa i na zapotrzebowanie społeczne, z pełnym zaufaniem Miłosierdziu Bożemu, że znajdą się na to odpowiednie środki finansowe.

W prowadzeniu rekolekcji pomagali mi moi przyjaciele: Krzysztof Broniatowski (był ministrantem w czasie, gdy pracowałem w parafii w Aninie) i jego żona Ania (grała na skrzypcach w zespole młodzieżowym „Heroldowie” w parafii w Aninie). Na moją prośbę Krzysztof, który jest prawnikiem, napisał statut Fundacji.

20 października 1989 roku Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Wydział Cywilny, otrzymując numer 264.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, potwierdzony decyzją Ministerstwa z dnia 23 października 1989 roku.  
Muszę nadmienić, że notariusz sporządzający Akt Notarialny o ustanowieniu Fundacji miał wnuka Bartka, chłopca z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Tak więc przepasany i prowadzony, od 1989 roku, idę tam, gdzie prowadzi mnie Jezus Eucharystyczny w Jego służbie i służbie dzieciom specjalnej troski, a także dzieciom znajdującym się w różnych potrzebach oraz ich rodzinom.

Wszystko to, o czym będzie mowa na następnych stronach, mogło się spełnić dzięki pomocy moich Współpracowników oraz Darczyńców i Wolontariuszy, ludzi dobrej woli, którzy wczuwając się w sytuację dzieci objętych opieką Fundacji, od początku pomagają duchowo, rzeczowo i finansowo.

Za całą pomoc składam serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ”.

Od początku istnienia Fundacji, dzieci specjalnej troski otrzymały dużo pomocy i wsparcia od młodzieży akademickiej i młodzieży szkół średnich, którym wyrażam specjalne podziękowanie za pracę i poświęcenie. Życzę Wam Kochani, odwagi i radości na drodze służby Jezusowi i dzieciom.

Dalsza pomoc młodzieży, wolontariuszy i darczyńców wciąż jest bardzo potrzebna – zapraszam do wspólnego tworzenia:


„Dzieła Miłosierdzia Eucharystycznego”

Ojcu bogatemu w miłosierdzie,
chwała i dziękczynienie
za każde dokonane dobro
 


Cel Fundacji i Jego charyzmat


Zgodnie z § 2 Statutu: „Wspieranie rozwoju Apostolstwa Eucharystycznego oraz niesienie pomocy medyczno – rehabilitacyjnej, materialnej i duchowej dzieciom niepełnosprawnym, zwłaszcza z mózgowym porażeniem dziecięcym”.

„Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadami etyki społecznej, zawartejw nauce Kościoła Rzymsko – Katolickiego” (Statut § 3).

Cel Apostolstwa Eucharystycznego - wychowanie do Eucharystii przez pogłębianie i szerzenie wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa w Eucharystii, wychowywanie do pełnego, świadomego i czynnego udziału we Mszy świętej oraz inicjowanie i rozpowszechnianie „TRWAŁEJ ADORACJI” Jezusa Eucharystycznego w parafiach.

Charyzmat Fundacji - Służba Jezusowi, aby Jezus Eucharystyczny był znany, kochany i wielbiony oraz służba dzieciom niepełnosprawnym i innym dzieciom potrzebującym pomocy.
 


Dlaczego „Dzieci – Dzieciom”?
 

Polska jest bogata w dzieci sprawne i dzieci specjalnej troski. Spotykanie się „Dwóch Światów jednego dzieciństwa”  jest dla dzieci wielką przygodą i wezwaniem do wzajemnej akceptacji.

Umożliwienie i koordynacja spotkania się dwóch różnych światów „dzieciństwa dynamicznego” i „dzieciństwa zranionego” wyzwala integracyjny program wychowawczy.

Integracja  w wychowaniu jest procesem tworzenia się (harmonizowania) środowiska, w którym to, co różni nie dzieli, ale łączy i właśnie ze względu na różnice, kształtuje postawę akceptacji, odpowiedzialności, zaufania, przyjaźni, służby, a także poczucie bezpieczeństwa:

 • Integracja wychowuje do postawy szacunku dla godności człowieka;
 • Integracja wychowuje do miłosierdzia, posłuszeństwa i odwagi.


Rehabilitacja AKI (akceptacja – koordynacja – integracja), stanowi integralny czynnik rehabilitacji społecznej.

AKI jest podstawą służby „Dziecu - dzieciom”.


Służymy dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym. W Polsce rocznie przybywa około 2000 dzieci dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz).

Czym jest mózgowe porażenie dziecięce?

Według dr Marii Borkowskiej:     
„Najpowszechniej uważa się, że mózgowe porażenie dziecięce jest zespołem trwałych, lecz nie niezmiennych, różnorodnych zaburzeń napięcia mięśni czynności ruchowych i postawy wywołanych uszkodzeniem mózgu lub nieprawidłowościami w jego rozwoju nabytymi przed urodzeniem, w okresie okołoporodowym lub wkrótce po urodzeniu. Nie można także wykluczyć niekorzystnego wpływu różnych czynników działających na rodziców jeszcze przed poczęciem dziecka oraz pewnych uwarunkowań genetycznych.”

W miastach i wsiach naszego Kraju spotykamy tysiące dzieci z obustronnym lub połowicznym niedowładem kurczowym. Jak możemy pomóc tym dzieciom i ich rodzinom?

Zakres naszej pomocy obejmuje:

 • Wczesną diagnostykę i rehabilitację zapobiegawczą „niemowląt ryzyka” zagrożonych mózgowym porażeniem dziecięcym;
   
 • Rehabilitację usprawniającą dzieci przedszkolnych i szkolnych do lat 15;
   
 • Szkolenie rodziców w zakresie metod rehabilitacyjnych w warunkach domowych.


Do czego zmierza rehabilitacja ?

 • Do pomocy dziecku niepełnosprawnemu w rozwoju jego stanu psychoruchowego;
   
 • Do wyrobienia umiejętności porozumiewania się i nawiązywania kontaktów społecznych;
   
 • Do pomocy dziecku w stawaniu się dorosłym, który potrafi żyć ze swoją niepełnosprawnością, będąc samodzielnym w miarę swoich możliwości, do dbania o siebie (zaradności w higienie osobistej).
   
 • Do uczenia rodziców metod rehabilitacyjnych, zachęcając (przestrzegając) ich równocześnie, aby nie robili wszystkiego za dziecko (nadopiekuńczość), ale pomagali dziecku tylko tyle, ile potrzeba, aby dziecko uczyło się wykonywać więcej czynności samodzielnie.
   


Wychowanie integracyjne

 

Podczs rehabilitacji bardzo ważną rolę odgrywa wychowanie integracyjne, którego zdolność możemy rozwinąć na Obozie „Wschodzącego Słońca”.


Pierwszy turnus obozu „Wschodzącego Słońca” odbył się w lipcu 1990 roku w Kampinoskim Parku Narodowym w Zamczysku Nowym w Ośrodku Szkoleniowym Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Trzy lata – 1990 - 91 - 92 – pierwszych spotkań „dwóch światów jednego dzieciństwa” w Puszczy Kampinoskiej, były ubogacone doświadczeniem spotkań międzynarodowych. Gośćmi polskich dzieci były dzieci niepełnosprawne z Litwy, z Rumunii, dziewczynka z Rosji. Zaproszony na występ dziecięcy zespół gimnastyki artystycznej z Korei Południowej wniósł dużo radości i podziwu w życie obozowe.
W pamięci pozostały nie tylko popisy gimnastyczne koreańskiej młodzieży, ale także to, że przed występem poświęcili czas na skupienie i modlitwę.

W roku 1994 Fundacja Dzieci – Dzieciom zapuściła swoje korzenie w Nadliwiu (miejscowość między Wyszkowem a Łochowem, na pograniczu Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego). Razem z turnusami obozu „Wschodzącego Słońca” tradycja międzynarodowych spotkań  dzieci i młodzieży została przeniesiona do Nadliwia. Już w Nadliwiu, w turnusach obozowych wzięły udział dzieci i młodzież z USA, Hiszpanii, Białorusi i Ukrainy.


 Rehabilitacja społeczna


Celem pracy Fundacji jest również rehabilitacja społeczna, tzn. przystosowanie dzieci niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie w oparciu o program wychowania integracyjnego:Dzieci sprawne służą dzieciom niepełnosprawnym.

W latach 1990 – 2012 odbyło się 71 turnusów z udziałem blisko dziesięciu tysięcy uczestników. W lipcu i sierpniu zapraszamy na Turnusy rehabilitacyjne i formacyjno - integracyjne w duchowości Apostolstwa Eucharystycznego. Zgłoszenia uczestnictwa dzieci i młodzieży w obozie prosimy przysyłać listownie na adres Fundacji, telefonicznie lub pocztą elektroniczną: fundacjadziecidzieciom@gmail.com


 „Uśmiech Słońca"


Rehabilitacja psychiczna prowadzona jest przez  „sport, zabawę, śmiech”w czasie różnych spotkań integracyjnych.

Cel to umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym przeżycia radości przez:

 • Zaakceptowanie siebie;
   
 • Szukanie w swoim życiu elementów pozytywnych;
   
 • Rozwinięcie potencjalnych możliwości i zdolności;
   
 • Uruchomienie mechanizmów samoobrony przeciw rozpaczy i depresji;
   
 • Wyrobienie umiejętności zabawy z innymi dziećmi i współżycia z ludźmi.


Metoda wychowawcza „dzieci – dzieciom” pomaga wyzwalać w osobowości dziecięcej postawy miłosierdzia i odpowiedzialności, a także podstawowe cnoty: roztropność, sprawiedliwość, męstwo, umiarkowanie  oraz wynikające z nich inne sprawności moralne:  uczciwość, szlachetność, solidarność, pracowitość, punktualność, prawdomówność, dotrzymywanie słowa, szacunek dla cierpienia.

 Jest to wspólna droga do odkrywania prawdy, dobra i piękna.

Dopiero na tak ukształtowanym człowieczeństwie można zacząć budować życie chrześcijanina zgodne z Ewangelią. Jest to droga pomocy dzieciom w realizowaniu powołania do świętości w oparciu o prawdę: „łaska buduje na naturze”.
  

 Betania - „Dom Marty i Maryii”

Razem z Panem Jezusem odwiedzamy dom Marty i Marii w Betanii. Dla obydwu sióstr obecność Pana Jezusa w ich domu jest bardzo ważna. Każda koncentruje swoją uwagę na Gościu (Łk 10, 38 - 42). Dla Marii ważny jest pokarm duchowy, który otrzymuje słuchając słów Pana Jezusa. Dla Marty zaś pokarm materialny, który przygotowuje dla Pana Jezusa. Maria i Marta uczą nas jak należy przyjmować Pana Jezusa.

W taki sam sposób chcemy przyjmować dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w Nadliwiu w Domu Fundacji Apostolstwa Eucharystycznego dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci – Dzieciom. Troska o ich dobro duchowe to postawa Marii, a troska o potrzeby rehabilitacyjne to postawa Marty.
Ta podwójna troska o dzieci możliwa jest do zrealizowania tylko przy pełnej współpracy z nami rodziców tych dzieci. W oparciu o to ewangeliczne przesłanie, Fundacja Dzieci – Dzieciom ofiaruje w każdym miesiącu trojgu dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym, w wieku od niemowlęctwa do lat 15, bezpłatne dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne.

Przyjęcia na turnusy pierwszego albo piętnastego dnia każdego miesiąca. Dzieci muszą posiadać dokumentację o niepełnosprawności oraz wskazania rehabilitacyjne swoich lekarzy prowadzących, a rodzice dokumenty o sytuacji finansowej.
 

Wyżej wymienione dokumenty prosimy przysyłać na adres:
      
        Fundacja Dzieci – Dzieciom
        Nadliwie, 05 – 281 Urle

        tel. (25) 624 – 0407


W liście proszę podać numer swojego telefonu oraz termin wybrany na pobyt w Nadliwiu.
 


 

„Talitha Kum”- Rehabilitacyjna Służba Wyjazdowa”

 

Czyli „Dziewczynko, mówię ci, wstań” (Mk 5, 41) - taką nazwę otrzymała.

„Rehabilitacyjna Służba Wyjazdowa”  są to wizyty rehabilitantek w domach dzieci niepełnosprawnych,  na wsi.

Została zorganizowana w czerwcu 2003 r. List informacyjny był wysłany do 116 parafii i 40 gmin. Informacja została też wyemitowana w Katolickim Radiu Podlasia w Siedlcach.

Usługi „Rehabilitacyjnej Służby Wyjazdowej” świadczone przez „Fundację Apostolstwa Eucharystycznego” dzieciom niepełnosprawnym na wsiach są bezpłatne.

Z wdzięcznością przyjmujemy każdą ofiarę złożoną na ten cel.

Rodzice lub Opiekunowie dzieci niepełnosprawnych do lat 15, chcący zapewnić dzieciom ciągłość rehabilitacji, a sobie możliwość nauki ćwiczeń rehabilitacyjnych, proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z Domem Apostolstwa Eucharystycznego w Nadliwiu: Tel. (25) 624 – 0407.

„Rehabilitacyjna Służba Wyjazdowa” obejmuje dzieci zamieszkałe w powiatach: wołomińskim, węgrowskim, wyszkowskim i siedleckim.

Wyjazdy rehabilitantek do dzieci w powiecie wołomińskim są współfinasowane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie.


 


 

Pogotowie Eucharystyczne

 

„Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu
                                                   (Dz. Ap. 20, 35)25 dnia każdego miesiąca w „Betlejem – Domus Panis Vitae" w Nadliwiu jest odprawiana Ofiara Eucharystyczna w intencji dzieci nienarodzonych, ich matek i ojców, z prośbą o decyzję rodziców zgodną z 5 przykazaniem Bożym „nie zabijaj”, aby wybrali życie, a nie śmierć dla każdego poczętego dziecka.

Zapraszamy wszystkich KSIĘŻY w dniu 25 każdego miesiąca, do włączenia się swoją intencją mszalną w Eucharystyczną obecność Chrystusa w życiu dzieci poczętych, czekających na swój dzień narodzin.

Każda modlitwa za dzieci nienarodzone to wkład w budowanie „Cywilizacji życia".

 „Bank dziecka poczętego"


W 1993 roku zostało otwarte oddzielne subkonto w celu udzielania pomocy samotnym matkom, oczekującym dziecka i matkom z ubogich rodzin wielodzietnych, które spodziewają się następnego dziecka:


Nr 06 9233 0001 0009 7912 2000 0030

      Dziękujemy za każdą pomoc.


 

"Fundusz dzieci w kryzysie"

 

Niektóre dzieci potrzebują pomocy na skutek klęsk żywiołowych, klęsk z ludzkiej przyczyny takich jak: wojny, terroryzm, dyktatura, rozkład rodziny, bezrobocie, a także dzieci ulicy, dzieci rodzin wielodzietnych, dzieci niepełnosprawne w ubogich rodzinach, oraz każde dziecko, które w wyniku różnych sytuacji życiowych zostało zepchnięte do życia w nędzy.
 

Wszystkie wyżej wymienione dzieci natychmiast potrzebują żywności, odzieży, opieki lekarskiej, terapii psychologicznej.
 
Celem „Funduszu Dzieci w Kryzysie" jest nie tylko pomoc materialna, ale też szukanie sposobów na uleczenie zranień duchowych, z jakimi te dzieci rosną. Są nimi utrata zaufania i poczucia bezpieczeństwa, nienawiść, krzywdy fizyczne i moralne, niesprawiedliwość, odrzucenie.

Dom Apostolstwa w Nadliwiu - „BETLEJEM – DOMUS PANIS VITAE" czeka na swoich małych domowników.

Tego rodzaju zadania mogą się udać tylko dzięki wspólnej pracy i wsparciu wielu osób.Dzicko jest Bożym darem nadzei dla rodziny ludzkiej
   „Chleb i ryby"


„Jest tu jeden chłopiec (nazwijmy go Marcjan), który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” 
                                                                                                 (J 6,9)

 
Z „Koszem Marcjana idziemy w Polskę.aby „Polskim dzieciom w kryzysie” zapalić światło zgaszonej nadziei dzieciom, które na skutek bezrobocia w Polsce, innych przyczyn niezależnych od nich, znajdują się w natychmiastowej potrzebie żywności „Los Naszych Polskich dzieci jest w Naszych rękach”. Możesz na nowo zapalić światło zgaszonej nadziei. Dzieci nie mogą żyć w głodzie!

Postaw „Kosz Marcjana” wszędzie, gdzie jest to możliwe: w Twoim kościele parafialnym, w szkole, w sklepie,gdzie znajdziesz miejsce i otrzymasz zgodę, prosząc o „Chleb i ryby”. Wystarczy włożyć do kosza tylko kilogram mąki, kaszy lub cukru. Jeśli tysiące ludzi tak zrobi,
to nakarmimy setki tysięcy głodnych dzieci.

 
Módlmy się z dziećmi i za dzieci słowami „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”
 


 

Schronisko Świętej Rodziny "Ucieczka do Egiptu"Dla bezdomnych małżeństw z malymi dziećmiI, które na drodze trudności życiowych szukają schronienia, gdzie mogą otrzymać nocleg i odpocząć bezpiecznie.


Kto i dlaczego?


Dnia 10 października 2004 Zarząd Fundacji Dzieci – Dzieciom postanowił powołać „Pogotowie Euchatustyczne” dla małżeństw z małymi dziećmi pod nazwą: „Schronisko Świętej RODZINY, UCIECZKA DO EGIPTU” w celu pomocy bezdomnym rodzinom z małymi dziećmi, które nie znajdują miejsca na nocleg oraz na dalsze rozwiązanie swoich trudności życiowych.


ADRES KORESPONDENCYJNY:    

FUNDACJA  DZIECI – DZIECIOM
              NADLIWIE
05 – 281 Urle        

Tel. (25) 624 – 0407;    608 – 720 - 333

KRS: 0000413965;   REGON: 001402835;    NIP: 527 – 15 – 38 -642

E-mail:   dziecidzieciom@gmail.com
              www.dziecidzieciom.p
Konta bankowe Fundacji


Każda ofiara sercem dana – to „INWESTYCJA W DZIECKO”, największy Skarb Narodowy.
 

 BÓG ZAPŁAĆ

 

RACHUNEK PODSTAWOWY  

 

61 9233 0001 0009 7912 2000 0010

 


BANK DZIECKA POCZĘTEGO
06 9233 0001 0009 7912 2000 0030

 


FUNDUSZ DZIECI W KRYZYSIE
27 9233 0001 0009 7912 2000 0040

 


OBSŁUGA DOTACJI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
48 9233 0001 0009 7912 2000 0050

 

Fundacja nie pobiera prowizji, obsługa jest bezpłatna


KONTA WALUTOWE  

SWIFT CODE: PKOP PL PW
   USD:  IBAN PL  41 1240 5631 1787 0000 5084 1057

    EURO:  IBAN PL  30 1240 5631 1978 0000 5088 2630
 


 


Jak mogę pomóc Fundacji Dzieci - Dzieciom

 

Fundacja - jak każda ludzka działalność - wymaga wsparcia. Wszystkich Czytelników tego Informatora zapraszamy do pomocy w budowaniu „Dzieła Miłosierdzia Eucharystycznego" poprzez:

 • modlitwę i ofiarowanie cierpienia za Apostolstwo Eucharystyczne;
   
 • pracę wychowawczą;
   
 • służbę medyczno - rehabilitacyjną.
Także przez ofiarowanie swoich usług:
 • sekretarsko – księgowych;
        
 • drukarskich;
   
 • komputerowych;   
                  
 • produkcji radiowej  i telewizyjnej;
   
 • rolno-gospodarczych;    
          
 • budowlanych;
   
 • stolarskich; 
                    
 • hydraulicznych;
   
 • pomoc finansową;   
   
 • zapis testamentowy;

 

 • pomoc rzeczową: książki do biblioteki, sprzęt rehabilitacyjny, artykuły żywnościowe, sprzęt do studia nagrań radiowych i telewizyjnych, komputery i oprogramowanie, samochody osobowe, dostawcze, ambulans, materiały budowlane, wyposażenie wnętrz, sprzęt AGD, środki czystości.

 


Pomoc Finansowa


REGULAMIN DOTACJI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH


PODZIĘKOWANIE
Drodzy Państwo,
Od początku istnienia Fundacji Dzieci – Dzieciom spotkaliśmy wiele Osób „dobrej woli”,  które towarzyszą nam dobrocią swojego serca.
Otrzymaliśmy pomoc od kilkuset firm i wielu instytucji prywatnych
samorządowych i rządowych.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, z wyboru jestem więc nie  tylko księdzem, ale i „żebrakiem” w imieniu dzieci, które zjawiają się na
drodze naszej służby.
    Zapewniam o naszej codziennej modlitwie w intencji Dobroczyńców, w każdym miesiącu odprawiam Ofiarę Eucharystyczną za wszystkich naszych Ofiarodawców.
    Dziękujemy za każdą okazaną pomoc.                  
Bóg zapłać.
Od naszych dzieci i ich rodziców łączę serdeczne pozdrowienia
i słowa wdzięczności.
Ks. Krzysztof Małachowski o. s.
      Prezes Fundacji

Nadliwie, 1 września 2013