Modlitwy

Modlitwy Apostolstwa eucharystyczne I biblijnego

DZIĘKCZYNNA MODLITWA OBECNOŚCI

Jezu, dziękuję za Twoją obecność
Jezu, kocham Ciebie
Jezu, adoruję Ciebie
Jezu, ufam Tobie
Jezu, oświeć mnie, abym lepiej poznał(a) Ciebie
Jezu, pomóż mi, abym zawsze był(a) Ci posłuszny(a)
Jezu, proszę o łaskę silnej woli, abym służył(a) Ci wiernie
Jezu, należę do Ciebie, jestem Twój(a) na wieki wieków
Amen

Modlitwa ta powstała w roku 1987 z przeznaczeniem dla osób uczestniczących
w TRWAŁEJ ADORACJI JEZUSA EUCHARYSTYCZNEGO.
Treść modlitwy wyraża działanie ŁASKI BOŻEJ, która jest mocą Bożą sprawiającą w nas to, że możemy Boga kochać, adorować, poznawać, ufać Bogu, okazywać posłuszeństwo woli Bożej, służyć Bogu i należeć do Boga. Utrata „obecności” łaski Bożej pozbawia nas zdolności praktykowania postaw, o które prosimy w tej modlitwie.
Warunkiem powrotu „obecności” łaski Bożej jest pozytywna odpowiedź na pierwsze wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15), czyli decyzja na FORMACJĘ MATANOI – metanoia znaczy: nawrócenie, przemiana.
Instytut Corpus Christi – 1987

AKT ODDANIA (KONSEKRACJI) SIEBIE JEZUSOWI EUCHARYSTYCZNEMU

Jezu, mocą Ducha Świętego
obecny w słowie Dobrej Nowiny,
obecny w Eucharystii,
przeniknij moje istnienie Twoim światłem,
Tobie oddaję moją wolność.

Swoim Człowieczeństwem,
przemień moje człowieczeństwo.

Oddaję siebie do dyspozycji
Twoich zbawczych planów:
zarządzaj moim umysłem,
moim sercem,
moją wolą.
Prowadź mnie drogą metanoi,
abym myślał tak, jak Ty Panie,
kochał Twoją miłością,
czynił zgodnie z Twoją wolą.

Jezu jesteś z nami w Eucharystii,
Tobie, poświęcam moje istnienie.
Jednoczę się z Ofiarą Twojego życia,
w darze Ojcu złożonego
w czasie Ostatniej Wieczerzy.
Ofiarą Krzyża,
uobecnioną w Ofierze Eucharystycznej,
uświęć mnie w Prawdzie
i zachowaj od złego.

Panie podwyższony na krzyżu,
proszę, przyciągnij mnie do Siebie,
z Twoją Matką stoję przy krzyżu.
z Tobą przybity do krzyża,
jestem gotowy służyć Tobie
w miejscu i czasie
Tobie tylko wiadomym,
na krzyżu dla mnie
przez Ciebie wybranym.

Z Tobą daję się złożyć do grobu
oraz wszystkie moje ludzkie
plany i zamiary.

Pozwól mi z Tobą zmartwychwstać,
aby całe moje istnienie i działanie
było zwycięskie Twoją odwagą
i skierowane tylko na główny cel:
poznanie jedynego prawdziwego Boga,
oraz Ciebie Jezusa Chrystusa. Amen.

Instytut Corpus Christi 2004

 

ROZMOWA Z MARYJĄ MATKĄ EUCHARYSTII

Maryjo pełna łaski,
Świątynio Ducha Świętego,
Służebnico Pańska,
Matko Słowa Bożego,
Które w Tobie stało się Człowiekiem
I zamieszkało wśród nas,
Matko Chleba Życia
Za Życie świata, (?)

MATKO EUCHARYSTII,
Naucz nas troszczyć się
O pokarm, który trwa na wieki,
Abyśmy przez wiarę w obecność
Jezusa w Eucharystii,
Wypełniali dzieła zamierzone przez Boga.

MATKO EUCHARYSTII
Pod Krzyżem stojąca,
Pomagaj nam uczestniczyć
W Ofierze Eucharystycznej Twego Syna
I wołać każdego dnia:
„Panie dawaj nam zawsze tego Chleba”.
Matko, sprawy Syna
W Niepokalanym Sercu rozważająca,
Ucz nas rozważać i adorować.

MATKO EUCHARYSTII,
Matko Miłosierdzia,
Naucz nas służyć Synowi Bożemu
We wszystkich Jego
„Braciach Najmniejszych”

Amen

Treść modlitwy została wzięta z następujących tekstów Ewangelii:

Łk 1, 26 – 38; J 1, 14; J 6, 34; J 19, 25 –27; Łk 2, 19 i 51; Mt 25, 40.

Instytut Corpus Christi – 1996