Misja

Charyzmat i cel

Zgodnie z § 2 Statutu: „Wspieranie rozwoju Apostolstwa Eucharystycznego oraz niesienie pomocy medyczno – rehabilitacyjnej, materialnej i duchowej dzieciom niepełnosprawnym, zwłaszcza z mózgowym porażeniem dziecięcym”.

„Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadami etyki społecznej, zawartej
w nauce Kościoła Rzymsko – Katolickiego” (Statut § 3).

 

*Cel Apostolstwa Eucharystycznego:

WYCHOWANIE DO EUCHARYSTII

przez pogłębianie i szerzenie wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa
w Eucharystii; wychowywanie do pełnego, świadomego i czynnego udziału we Mszy świętej oraz inicjowanie i rozpowszechnianie „TRWAŁEJ ADORACJI” Jezusa Eucharystycznego w parafiach.

*Charyzmat Fundacji:

Służba Jezusowi, aby Jezus Eucharystyczny był ZNANY, KOCHANY
I WIELBIONY oraz służba dzieciom niepełnosprawnym i innym dzieciom potrzebującym pomocy.