Fundacja "Dzieci Dzieciom"
E-mail: dziecidzieciom@gmail.com
Nadliwie 1 Strachów
05-287 Urle

HISTORIA"Służba Jezusowi Eucharystycznemu i dzieciom"
Co się działo na przestrzeni 20 lat?


1994 r. – Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego obejmuje dom w Nadliwiu „Betlejem - Domus Panis Vitae”.

WYCHOWANIE INTEGRACYJNE

 

Pielgrzymki

 
1993 r.  - 7 do 13 czerwca -  Sewilla - 45 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny, następnie Fatima, Lourdes i La Salette;
1994 r. - 11 lutego - Częstochowa  - Światowy Dzień Chorych;
1997 r. - 25 maja do 1 czerwica - Wrocław – 46 Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny.Obóz " Wschodzącego Słońca"(Łk 1, 78)

 
W lipcu i sierpniu organizowane są, dwutygodniowe turnusy formacyjno – integracyjne i rehabilitacyjne.

W latach 1990 – 2009 odbyło się 65 turnusów. Łącznie uczestników: dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, dzieci sprawnych (AE), rodziców i kadry 3290 osób.

W turnusach  brały udział dzieci niepełnosprawne z Litwy, Rumunii, Białorusi, dziewczynka z Rosji, młodzież sprawna z USA i Hiszpanii.„Spotkania Betlejemskie”
 

Są to spotkania formacyjno –  integracyjne na początku każdego miesiąca: pierwszy piątek, sobota i niedziela. W latach 1994 – 2004 odbyło się74 spotkań, udział wzięło 3450 osób.
 
 • „Spotkania integracyjne” – w latach 1991 – 2004 było 32  spotkania, udział wzięło 2096 osób;
   
 •  „Ferie zimowe i spotkania szkoleniowe” - łącznie 20 spotkań, udział wzięło 411 osób.
   


 Rehabilitacja

 

 • W pierwszych latach istnienia Fundacji: „Szkoła rehabilitacji niemowląt” wczesna diagnostyka i rehabilitacja „niemowląt ryzyka” zagrożonych mózgowym porażeniem dziecięcym – liczba dzieci: 1502, liczba konsultacji lekarskich 1994;

 

 • „OBOZY NAZARETAŃSKIE” – rehabilitacyjne dla dzieci od O do 6 lat, 4 turnusy, liczba dzieci 60;
   
 • W latach 1990 – 2008 rehabilitacja dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym do lat 15: liczba dzieci 3783, liczba konsultacji lekarskich 5393; Od 2003 roku liczba wizyt rehabilitacyjnych i konsultacji lekarskich 1648;

 

 • Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 X 1999 roku, do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa  Mazowieckiego, został wpisany „SALUS PUEORURM”  NZOZ Poradnia Medyczno Rehabilitacyjna Fundacji Dzieci – Dzieciom;

 

 • Od roku 2003 prowadzona jest „REHABILITACYJNA SŁUZBA  WYJAZDOWA” pod nazwą  „TALITHA KUM” to znaczy „DZIEWCZYNKO, MÓWIĘ CI WSTAŃ” (Mk 5, 41). Są to wizyty rehabilitantek i pedagoga w domach 67 młodzieży i dzieci niepełnosprawnych w promieniu 100 km  od Nadliwia.


Usługi medyczno – rehabilitacyjne są bezpłatnie świadczone dzieciom niepełnosprawnym.
 


 

Pogotowie Eucharystyczne

 

 • „BANK DZIECKA POCZĘTEGO” -  W 1993 roku, oddzielne konto zostało otworzone w celu udzielania pomocy samotnym matkom, które spodziewają się dziecka i matkom ubogich rodzin wielodzietnych, które spodziewają się następnego dziecka.

                   
„Każde poczęte dziecko jest darem od Boga dla rodziny ludzkiej”
 

 • „FUNDUSZ DZIECI W KRYZYSIE” - w kwietniu 1999 roku  zostało założone oddzielne konto w celu udzielania pomocy dzieciom w kryzysie;
   
 • „CHLEB I RYBY – KOSZ MARCJANA” – w lutym 2003 roku początek programu pomocy rodzinom dzieci niepełnosprawnych i     rodzinom dotkniętych bezrobociem. W latach 2003 do 2009 łączna  waga przekazanej żywności i odzieży wynosi 5214,1 kilogramów;

 

 • „UCIECZKA DO EGIPTU – SCHRONISKO ŚWIĘTEJ RODZINY” –  od 10 X 2004 w Nadliwiu jest możliwość dla bezdomnych  rodzin, które szukają schronienia, noclegu, bezpieczeństwa;

 

 • Wieloletnia współpraca z  „DOMEM DZIECKA W JULINIE”.
   


W PRZYGOTOWANIU
 

 • Internetowa TV  „JA JESTEM <> DZIECI – DZIECIOM”;

 

 • „KONGRESY EUCHARYSTYCZNE DZIECI”.


DO ZOBACZENIA – SPOTKAJMY SIĘ NA NASZEJ STRONIE
www.dziecidzieciom.pl

  

 
Jak to się stało?

Jak to się stało,że w roku 1989 została powołana do istnienia Fundacja Apostolstwa Eucharystycznego  dla Dzieci Niepełnosprawnych Dzieci – Dzieciom ?

„Były to dla mnie, niespodzianka i zaskoczenie”, odpowiada ks. Krzysztof Małachowski o. s. – prezes Fundacji.  Nie znajduję innego wytłumaczenia, jak tylko w słowach Ewangelii św. Jana: „Kiedy byłeś młodszy, przepasywałeś się i szedłeś, dokąd chciałeś. Kiedy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a ktoś inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz” (J 21, 18).
 
Różne drogi mojego życia zaprowadziły mnie w roku 1970 do USA. Do Polski zacząłem powracać w roku 1987. Na zaproszenie kilku księży proboszczów głosiłem rekolekcje wprowadzające w parafiach TRWAŁĄ ADORACJĘ Jezusa Eucharystycznego.  Pierwsza parafia to Leszczyna k/ Bochni, następnie parafie  w Warszawie: Św. Józefa przy ul. Deotymy, Wszystkich Świętych, Miłosierdzia Bożego, św. Tereski od Dzieciątka Jezus i Miłosierdzia Bożego w Grodzisku.
 
(Apostolstwo Eucharystyczne w Polsce kontynuuję w łączności z Instytutem Corpus Christi, który powstał w Ameryce 1 grudnia 1985 roku z inicjatywy grupy katolików świeckich i księży. Celem Instytutu jest Ewangelizacja Eucharystyczna parafii, przez wyznawanie i umacnianie wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w tajemnicy Eucharystii. Pracę tę podejmuję jako członek Kapłańskiego Stowarzyszenia Oblatów Mądrości).
 
W parafiach wyżej wspomnianych, powstawały kręgi dzieci i młodzieży pod nazwą „Apostołowie Eucharystii”. Rodzice dzieci specjalnej troski, głównie  z mózgowym porażeniem dziecięcym, zaczęli mnie prosić o zabranie ich dzieci na rehabilitację do Ameryki. Było to trudne wezwanie, zacząłem więc szukać sposobów jak odpowiedzieć na te prośby.   Podróżując po świecie, zwiedzałem ośrodki dla dzieci niepełnosprawnych  w różnych krajach: USA, Japonia, Włochy. Niemcy, Szkocja.  
 
W latach sześćdziesiątych pracowałem w Laskach z dziećmi niewidomymi, ale  o pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym nie miałem pojęcia. Trzeba więc było nauczyć się na czym polega problem i jak w różnych krajach prowadzona jest rehabilitacja.

Konsultacje z fachowcami w tej dziedzinie w USA doprowadziły do oczywistego wniosku: wyjazdy za granicę z każdym dzieckiem to bardzo duży koszt,  a rehabilitacja to długi okres życia dziecka; bardziej praktyczne i korzystne jest przeznaczenie zebranych pieniędzy dla wielu dzieci w Polsce. Konsekwencją tych poszukiwań była DECYZJA, aby w Polsce powołać do istnienia specjalną fundację dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Zaczęło się w lecie 1989 roku. W domu parafialnym w Laskach prowadziłem, razem z moimi przyjaciółmi, rekolekcje dla „Apostołów Eucharystii”. W tym czasie odwiedził mnie znajomy marynarz z Gdyni i prosił o pomoc rehabilitacyjną dla sześcioletniego Łukasza.

Był to dzień, kiedy zastanawiałem się, w jaki sposób dzieci mogą odpowiedzieć na wezwanie Pana Jezusa: „Uzdrawiajcie chorych” (Łk 10, 9)? Znałem już sytuację dzieci niepełnosprawnych w Polsce i wiedziałem, że w większości wypadków są one odizolowanie od swoich rówieśników. Integracja tych dzieci w czasie obozów letnich  z dziećmi sprawnymi, stanie się odpowiedzią na wezwanie Pana Jezusa. Dzieci specjalnej troski muszą przebywać w środowisku dzieci sprawnych. Zapytałem dzieci, które uczestniczyły w rekolekcjach: A jeśli w następnym roku zaprosimy na obóz dzieci niepełnosprawne, to czy znajdą one swoje miejsce wśród was?  Usłyszałem odpowiedź:  „Będziemy opiekować się dziećmi niepełnosprawnymi”. W następnych latach dzieci sprawne udowodniły jak przez przyjaźń, radość  i odpowiedzialność wypełnia się polecenie Pana Jezusa „UZDRAWIAJCIE”.

Tak powstała Fundacja Dzieci – Dzieciom: w odpowiedzi na wezwanie Pana Jezusa i na zapotrzebowanie społeczne, z pełnym zaufaniem Miłosierdziu Bożemu,  że znajdą się na to odpowiednie środki finansowe.

W prowadzeniu rekolekcji pomagali mi moi przyjaciele: Krzysztof Broniatowski (był ministrantem w czasie, gdy pracowałem w parafii w Aninie) i jego żona Ania (grała na skrzypcach w zespole młodzieżowym „Heroldowie” w parafii w Aninie). Na moją prośbę Krzysztof, który jest prawnikiem, napisał statut Fundacji.   20 października 1989 roku Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Wydział Cywilny, otrzymując numer 264. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, potwierdzony decyzją Ministerstwa z dnia 23 października 1989 roku.   Muszę nadmienić, że notariusz sporządzający Akt Notarialny o ustanowieniu Fundacji miał wnuka Bartka, chłopca z mózgowym porażeniem dziecięcym.  
 
Tak więc przepasany i prowadzony, od 1989 roku, idę tam, gdzie prowadzi mnie Jezus Eucharystyczny w Jego służbie i służbie dzieciom specjalnej troski, a także dzieciom znajdującym się w różnych potrzebach oraz ich rodzinom.

Wszystko to, o czym będzie mowa na następnych stronach, mogło się spełnić dzięki pomocy moich Współpracowników oraz Darczyńców i Wolontariuszy, ludzi dobrej woli, którzy wczuwając się w sytuację dzieci objętych opieką Fundacji, od początku pomagają duchowo, rzeczowo i finansowo.  Za całą pomoc składam serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ”.  

Od początku istnienia Fundacji, dzieci specjalnej troski otrzymały dużo pomocy i wsparcia od młodzieży akademickiej i młodzieży szkół średnich, którym wyrażam specjalne podziękowanie za pracę i poświęcenie. Życzę Wam Kochani, odwagi  i radości na drodze służby Jezusowi i dzieciom.

Dalsza pomoc młodzieży, wolontariuszy i darczyńców wciąż jest bardzo potrzebna – zapraszam do wspólnego tworzenia:
 
„DZIEŁA MIŁOSIERDZIA EUCHARYSTYCZNEGO” OJCU BOGATEMU W MIŁOSIERDZIE,  CHWAŁA I DZIĘKCZYNIENIE ZA KAŻDE DOKONANE DOBRO Cel Fundacji:

Zgodnie z § 2 Statutu: „Wspieranie rozwoju Apostolstwa Eucharystycznego oraz niesienie pomocy medyczno – rehabilitacyjnej, materialnej i duchowej dzieciom niepełnosprawnym, zwłaszcza z mózgowym porażeniem dziecięcym”.
„Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadami etyki społecznej, zawartej  w nauce Kościoła Rzymsko – Katolickiego” (Statut § 3). Cel Apostolstwa Eucharystycznego:
 
WYCHOWANIE DO EUCHARYSTII
 
przez pogłębianie i szerzenie wiary w rzeczywistą obecność Pana Jezusa  w Eucharystii; wychowywanie do pełnego, świadomego i czynnego udziału we Mszy świętej oraz inicjowanie i rozpowszechnianie „TRWAŁEJ ADORACJI” Jezusa Eucharystycznego w parafiach.
 
Charyzmat Fundacji:
 
Służba Jezusowi, aby Jezus Eucharystyczny był ZNANY, KOCHANY  I WIELBIONY oraz służba dzieciom niepełnosprawnym i innym dzieciom potrzebującym pomocy.
 

 

Dlaczego „Dzieci – Dzieciom”?

Polska jest bogata w dzieci sprawne i dzieci specjalnej troski. Spotykanie się „DWÓCH ŚWIATÓW JEDNEGO DZIECIŃSTWA”  jest dla dzieci wielką przygodą i wezwaniem do wzajemnej AKCEPTACJI.
 
Umożliwienie i KOORDYNACJA spotkania się dwóch różnych światów „dzieciństwa dynamicznego” i „dzieciństwa zranionego” wyzwala integracyjny program wychowawczy.  
 
INTEGRACJA w wychowaniu jest procesem tworzenia się (harmonizowania) środowiska, w którym to, co różni nie dzieli, ale łączy i właśnie ze względu na różnice, kształtuje postawę akceptacji, odpowiedzialności, zaufania, przyjaźni, służby  a także poczucie bezpieczeństwa.
 

 • Integracja wychowuje do postawy szacunku dla godności człowieka.

 

 • Integracja wychowuje do miłosierdzia, posłuszeństwa i odwagi.

 
Rehabilitacja AKI (akceptacja – koordynacja – integracja), stanowi integralny czynnik rehabilitacji społecznej.  
 
AKI jest podstawą służby „DZIECI – DZIECIOM”.  
 
 
Służymy dzieciom  z mózgowym porażeniem dziecięcym:
 
W Polsce rocznie przybywa około 2000 dzieci dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz). Czym jest mózgowe porażenie dziecięce?
 
Według dr Marii Borkowskiej:   „Najpowszechniej uważa się, że mózgowe porażenie dziecięce jest zespołem trwałych, lecz nie niezmiennych, różnorodnych zaburzeń napięcia mięśni czynności ruchowych i postawy wywołanych uszkodzeniem mózgu lub nieprawidłowościami w jego rozwoju nabytymi przed urodzeniem, w okresie okołoporodowym lub wkrótce po urodzeniu. Nie można także wykluczyć niekorzystnego wpływu różnych czynników działających na rodziców jeszcze przed poczęciem dziecka oraz pewnych uwarunkowań genetycznych.”  
 W miastach i wsiach naszego Kraju spotykamy tysiące dzieci z obustronnym lub połowicznym niedowładem kurczowym.
 
JAK MOŻEMY POMÓC TYM DZIECIOM I ICH RODZINOM
Zakres naszej pomocy obejmuje:

 • Wczesną diagnostykę i rehabilitację zapobiegawczą „niemowląt ryzyka” zagrożonych mózgowym porażeniem dziecięcym; 2. Rehabilitację usprawniającą dzieci przedszkolnych i szkolnych  do lat 15; 3. Szkolenie rodziców w zakresie metod rehabilitacyjnych w warunkach domowych.

 
Do czego zmierza rehabilitacja ?

 • Do pomocy dziecku niepełnosprawnemu w rozwoju jego stanu   psychoruchowego; 2. Do wyrobienia umiejętności porozumiewania się i nawiązywania   kontaktów społecznych; 3.   Do pomocy dziecku w stawaniu się dorosłym, który potrafi żyć ze swoją niepełnosprawnością, będąc samodzielnym w miarę swoich możliwości, do dbania o siebie (zaradności w higienie osobistej); 4.  Do uczenia rodziców metod rehabilitacyjnych, zachęcając (przestrzegając) ich  równocześnie, aby nie robili wszystkiego za dziecko (nadopiekuńczość), ale  pomagali dziecku tylko tyle, ile potrzeba, aby dziecko uczyło się wykonywać  więcej czynności samodzielnie. 


Witajcie w Nadliwiu!

KTO I DLACZEGO? Dnia 10 października 2004 Zarząd Fundacji Dzieci – Dzieciom postanowił powołać  „POGOTOWIE EUCHARYSTYCZNE” dla małżeństw z małymi dziećmi pod nazwą:  „SCHRONISKO ŚWIĘTEJ RODZINY, UCIECZKA DO EGIPTU” w celu pomocy bezdomnym rodzinom z małymi dziećmi, które nie znajdują miejsca  na nocleg oraz na dalsze rozwiązanie swoich trudności życiowych.
16     
ZAPRASZAMY DO NADLIWIA  ADRES KORESPONDENCYJNY:    FUNDACJA  DZIECI – DZIECIOM        NADLIWIE  05 – 281 Urle   
 
  Tel. (25) 624 – 0407 ;    608 – 720 - 333
 
 KRS: 0000413965;   REGON: 001402835;    NIP: 527 – 15 – 38 -642
 Elpo:   dziecidzieciom@gmail.com   www.dziecidzieciom.pl
 KONTA BANKOWE FUNDACJI
 Każda ofiara sercem dana – to  „INWESTYCJA W DZIECKO” największy Skarb Narodowy  BÓG ZAPŁAĆ
 RACHUNEK PODSTAWOWY   
 61 9233 0001 0009 7912 2000 0010
 BANK DZIECKA POCZĘTEGO
 06 9233 0001 0009 7912 2000 0030
 FUNDUSZ DZIECI W KRYZYSIE
 27 9233 0001 0009 7912 2000 0040
 OBSŁUGA DOTACJI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
 48 9233 0001 0009 7912 2000 0050 Fundacja nie pobiera prowizji, obsługa jest bezpłatna
 KONTA WALUTOWE   
 SWIFT CODE: PKOP PL PW    USD:  IBAN PL  41 1240 5631 1787 0000 5084 1057
 
 EURO:  IBAN PL  30 1240 5631 1978 00