„Oddawajcie cześć Chrystusowi Panu w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi odpowiedzieć każdemu,
kto żąda uzasadnienia waszej nadziei”. (1 P 3,15 )

ORDO DEI – PORZĄDEK BOŻY zaistniał „pełnią łaski” w osobie Maryi Dziewicy z Nazaretu, o czym  zapewnia Bóg przez swego wysłannika Anioła Gabriela, gdy ten pozdrawia Maryję słowami: „Ave, gratia plena”.(Łk 1, 28)  Boży plan zbawienia rozpoczął się od tego wydarzenia.

Odpowiedź Maryi: „Oto Ja Służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”
(Łk  1,38)  ukazuje, że pełna zgoda woli człowieka z wolą Bożą, jest możliwa tylko wtedy, gdy „pełnia Łaski” jest gwarantem Porządku Bożego w relacjach człowieka
z Bogiem.

Maryja z woli „Ojca Miłosierdzia” (KK 56), mocą Ducha Świętego, poczynając
i rodząc Syna Bożego Jezusa Odkupiciela „Źródło wszelkich łask” (KK 50), jest „Pośredniczką” (KK,62)  i „Matką w porządku łaski” (KK 62) dla całej rodziny ludzkiej.

Pierwszym działaniem Maryi po wyrażeniu zgody na Boże Macierzyństwo, jest posłuszeństwo Duchowi Świętemu w samym akcie zgody i w natychmiastowym, pośpiesznym zaniesieniu Jezusa do rodziny spodziewającej się dziecka.

Ten czyn posłuszeństwa i miłosierdzia uczy, że „pełnia łaski” jest gwarantem Porządku Bożego w relacjach człowieka z człowiekiem. „Pełnia łaski” w Maryi jest źródłem i fundamentem Porządku Bożego w świecie odkupionym przez Jej Syna.

Objawienie „pełni łaski” w osobie Dziewicy z Nazaretu, jest odpowiedzią Miłosiernego Ojca „Tak Bóg umiłował świat”(J 3, 16), na rzeczywistość grzechu pierworodnego, na wydarzenie przekazane w Księdze Rodzaju: „Wtedy kobieta sięgnęła po owoc, zjadła i dała też mężczyźnie, który był przy niej, a on zjadł” (Rdz 3,6). – jest to spełnienie obietnicy zapowiedzianej Niewiasty, której „Potomstwo zmiażdży głowę <szatana>”(Rdz 3, 15).
      
Porządek Boży
– Ordo Dei w człowieku i w świecie, zrujnowany przez grzech nieposłuszeństwa, zostaje odbudowany przez posłuszeństwo pełnej łaski Maryi, która dała ludzką naturę Jezusowi – Synowi Najwyższego.

„Pełnia Łaski” w osobie Dziewicy z Nazaretu jest przywróceniem Ordo Dei – Porządku Bożego przez dostęp do Drzewa Życia – do Krzyża, na którym Jezus „Potomstwo Niewiasty” zwycięża szatana, – do Krzyża na którym ofiara życia Najwyższego i Wiecznego Kapłana Zbawiciela jest źródłem łaski.

Strzeżona droga do „drzewa życia” (Rdz 3, 24) została udostępniona przez Matkę Dawcy Życia, który prowadzi do zbawienia. W posłuszeństwie Objawieniu Bożemu, Kościół naucza, że łaska Boża jest konieczna do zbawienia.

Tragedią współczesności – bardziej niż kiedykolwiek wcześniej – w życiu wielu ludzi jest świadome i dobrowolne trwanie w grzechu śmiertelnym bez łaski uświęcającej.
Publiczne przyzwolenie na grzech, sankcjonowanie czynów grzesznych: zbrodni przeciwko życiu przez różne ustawy parlamentarne w  wielu krajach, skutkuje pochwałą zła – zanikiem wstydu z popełnianego zła, wprowadzeniem klimatu grzechu jako normy życia społecznego. Człowiek, który nie boi się popełniać grzechu traci rozumne poznawanie rzeczywistości prawdy, dobra i piękna, staje się śmiertelnie chory na zanik sumienia, przestaje bać się obrażania Boga.

Na pytanie dlaczego współczesność  doświadcza tragedii grzechu w stopniu przekraczającym wielokrotnie dotychczasowe doświadczenie historyczne, odpowiedź daje nam Pan Jezus słowami Ewangelii świętego Jana, porównaj: J 16, 7, 8, 9:  „Ja jednak mówię wam prawdę….Duch Święty… Pocieszyciel , gdy przyjdzie, udowodni światu grzech, bo nie wierzą we Mnie”.
 Brak wiary w Jezusa Chrystusa – Zbawiciela świata, jest powodem tego, że współczesność odrzuca świadomie i dobrowolnie życie w „pełni łaski”, a wybiera życie w grzechu.

Dalej Pan Jezus tak mówi: „Po swoim przyjściu On – Duch Prawdy – poprowadzi was ku pełnej prawdzie” (J 16, 13).  Kiedy poznanie prawdy jest możliwe? Pan Jezus daje odpowiedź: „Jeśli pozostaniecie wierni mojej nauce, będziecie rzeczywiście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda uczyni was wolnymi (was wyzwoli)” J8,30 – 31). Posłuszeństwo nauce Jezusa – przykazaniom Bożym – daje (przynosi) poznanie prawdy i wyzwala z grzechu.

Politycy współczesnego świata oraz wiele różnych ruchów społecznych, mówią ciągle o potrzebie pokoju i zaprzestaniu wojen. Musimy być świadomi, że to wszystko, są to tylko ruchy pozorne, gdyż ludzie ci nie są wierni nauce Jezusa  – żyją w grzechu bez łaski uświęcającej. Pokój na świecie jest owocem ORDO DEI – PORZĄDKU BOŻEGO, – którego gwarantem jest trwanie –życie „pełnią łaski”. Ludzie, którzy żyją w grzechu i propagują zło, nie są wstanie doprowadzić świat do pokoju, nie można dać czegoś czego się samemu nie posiada.
Pan Jezus wyraźnie o tym mówi: „Uroczyście zapewniam was każdy, kto popełnia grzech, staje się niewolnikiem grzechu” (j 14, 34). Niewolnicy grzechu nie służą Bogu, oni służą szatanowi. Jakie jest wyjście z tego impasu? Jest tylko jedna droga, posłuszeństwo nauce Jezusa. Pan Jezus takimi słowami rozpoczął głoszenie Ewangelii: „Czas się wypełnił i nadchodzi już Królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15).

 „Pełnia łaski” zostaje ukazana światu wtedy, gdy przyszła „pełnia czasu” nadejścia Królestwa Bożego, o czym św. Paweł tak pisze: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna Swego zrodzonego z Niewiasty” (Gal 4, 4). „Pełnia łaski” i „pełnia czasu” wyznaczają czas nawrócenia i wiary w Ewangelię.
Przyczynę odejścia od Ordo Dei – od porządku łaski, Pan Jezus streścił
w słowach: „Bo nie wierzą we Mnie” (J 16,9). Pan Jezus wskazuje na to, że proces nawrócenia jest ściśle związany z wiarą w Jego Ewangelię.

Pytania, które szukający Jezusa zadają, są bardzo współczesne – to nasze pytania. Po cudownym rozmnożeniu chleba tłum szuka Jezusa i pyta: „Co mamy czynić abyśmy wykonywali dzieła Boże? (J 6,28) Odpowiedź Pana Jezusa jest jasna i stanowcza: „Na tym polega dzieło Boże, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał” (J 6, 29).
 W naszym czasie nawrócenia Jezus Historyczny, przyjął inny sposób istnienia jako Jezus Eucharystyczny, o czym zapewnia w dalszym ciągu dialogu: „Ten, kto wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia.(J 6, 47 – 48,64). A do tych, dla których nauka Jezusa była trudna do przyjęcia, którzy nie uwierzyli mówi: „Wśród was są jednak tacy, którzy nie wierzą” (J 6, 64). Nie uwierzyli i odeszli.
Pytanie skierowane do Apostołów: „Czy i wy chcecie odejść” (J 6, 67), jest dzisiaj skierowane do nas, do współczesnego świata. Odpowiedź Piotra jest naszą odpowiedzią, nas uczniów Jezusa, członków Kongregacji Ordo Dei Najświętszych Serc Jezusa i Maryi: „Panie do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J 6, 68 – 69).

Takie jest uzasadnienie naszej nadziei, którą mamy w Zbawicielu Jezusie Chrystusie i Jego Najświętszej Matce Maryi pełnej łaski.
Świadectwem naszego życia jesteśmy gotowi dawać odpowiedź, każdemu kto zapyta o naszą wiarę w prawdziwą, rzeczywistą
i substancjalną obecność  Jezusa w sakramencie Eucharystii.
Oddając cześć Chrystusowi Panu w naszych sercach, wszystko to co nas w życiu spotyka, zawierzamy miłości Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi.
Cel Kongregacji Ordo Dei Najświętszych Serc Jezusa i Maryi wyznaczają nam słowa naszego Mistrza, aby „być w sprawach Ojca, wypełniać wolę Ojca oraz wykonać wyznaczone dzieło” (por. Łk  2,49 oraz J 4, 34).     
 
Wypełniając swoje powołanie w Kongregacji Ordo Dei, podejmujemy jako wiodący cel naszej służby:

  • Kontynuację misji Anioła Gabriela, przez głoszenie trwania w „pełni łaski uświęcającej”, jako konieczność dla każdego człowieka, który jest powołany do zbawienia swojej duszy;  
  • Mocą Ducha Świętego przekonywanie świata współczesnego, że trwanie w grzechu jest przyczyną niewiary w Jezusa Zbawiciela, przyczyną odrzucenia obecności Boga w rodzinach,  a w konsekwencji w całej strukturze życia społecznego;
  • Wykonywanie dzieła Bożego przez przekazywanie, pogłębiania i umacnianie wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa Pana w Eucharystii, aby Jezus Eucharystyczny był znany, kochany i wielbiony.
Kategorie: ORDO DEI

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.