Program Obozu „Wschodzącego Słońca” jest wynikiem wielu lat doświadczenia służby Jezusowi Eucharystycznemu i dzieciom. Doświadczenie obozowe zaczęło się jeszcze w harcerstwie w latach 1945 – 48, w moich latach gimnazjalnych. Doświadczenie rekolekcyjne zdobywane stopniowo w ciągu blisko 55 lat kapłaństwa.

Program obecnie proponowany i realizowany, powstawał stopniowo w okresie ostatnich 22 lat, w czasie 68 turnusów formacyjno – integracyjnych i rehabilitacyjnych, najpierw w Zamczysku w Puszczy Kampinoskiej, a od roku 1994 w Nadliwiu.

W turnusach obozowych i innych spotkaniach integracyjnych dzieci – dzieciom, wzięło udział kilkanaście tysięcy dzieci, młodzieży, rodziców, wychowawców, w tym młodzież i dzieci niepełnosprawne.  

Moją wdzięczność kieruję ku Bogu, Sprawcy wszelkiego dobra, za to, że prowadził mnie tą drogą służby kapłańskiej i do wszystkich Osób dobrej woli, którzy w ciągu tych lat współtworzyli swoją pracą i poświęceniem środowisko wychowawcze i gospodarcze.

Serdeczne słowa „Bóg zapłać” kieruję do wszystkich Darczyńców, przez których Miłosierdzie Boże obejmuje naszą pracę szczególną miłością.

Turnusy organizowane są Lipiec – Sierpień. W razie potrzeby inne miesiące w roku też są brane pod uwagę.

ks. Krzysztof Małachowski o. s.


DLACZEGO? OD ROKU 1990 ORGANIZUJEMY TURNUSY OBOZU„WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA”?

Dlatego, że dzieci potrzebują przyjaźni i radości, spotkanie się „dwóch światów jednego dzieciństwa” jest dla dzieci z ograniczoną sprawnością i dla dzieci sprawnych wielką przygodą radości i zaproszenia do przyjaźni.

Na podstawie doświadczenia z okresu 22 lat, wiemy o trwaniu wielu przyjaźni zawartych w czasie turnusów obozowych „Wschódzącego Słońca”.
                 
Zapraszamy dzieci do tej przygody: „spotkaj przyjaciela i bądź przyjacielem”.

Nasze turnusy mają charakter rekolekcyjny, aby przyjaźń i radość były przeżyte w codziennym spotkaniu z Chrystusem Eucharystycznym. Jest to zaproszenie do udziału w Apostolstwie Eucharystycznym.

Co to znaczy? Pan Jezus obecny w Eucharystii jest zawsze dyspozycyjny dla każdego z nas. Wierzący chrześcijanin naśladuje Pana Jezusa i jest obecny w życiu innych ludzi, którzy potrzebują jego obecności. Przez taki sposób postępowania stajemy się „Pielgrzymami Obecności”, którzy przez uczynki miłosierdzia, wnoszą w _życie codzienne obecność Chrystusa. Takimi uczynkami miłosierdzia są: „PRZYJAŹŃ I RADOŚĆ”, które w naturalny sposób powstają i kształtują się w czasie zabaw dzieci.


Zabawa jest czymś oczywistym w życiu dziecka. Uczestnikom turnusów obozowych proponujemy zabawę dostosowaną do możliwości rozwojowych i sprawności każdego dziecka.
 

CEL I CHARAKTER OBOZU

 • Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju Apostolstwa Eucharystycznego oraz niesienie pomocy medyczno – rehabilitacyjnej, materialnej i duchowej dzieciom niepełnosprawnym, zwłaszcza dzieciom z wczesnym porażeniem mózgowym;
   
 • Fundacja w swej działalności kieruje się zasadami etyki społecznej zawartej w nauce Kościoła Rzymsko – Katolickiego;
   
 • Cele Fundacji realizowane są między innymi przez wychowanie dzieci zdrowych w duchu gotowości niesienia pomocy dzieciom chorym, a także przygotowanie wśród ludzi zdrowych umiejętności współżycia z ludźmi niepełnosprawnymi.


REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH:

Od roku 1990 charyzmat Apostolstwa Eucharystycznego jest realizowany szczególnie w czasie turnusów obozu „WSCHODZĄCEGO SŁOŃCA”. Formacja i integracja to dwie postawy, które przygotowują i wprowadzają w duchowość Eucharystyczną.  

Propozycja umieszczona w nazwie Fundacji: „Dzieci – Dzieciom”, jako integracja dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi, jest programem rehabilitacji społecznej.

Integracji dzieci pochodzących z różnych krajów w czasie turnusów obozu „Wschodzącego Słońca” to propozycja budowania „MOSTU PRZYJAŹNI” między dziećmi, jako początek „DROGI POKOJU” wśród dorosłych.

INTEGRACJA w wychowaniu jest procesem tworzenia się (harmonizowania) środowiska, w którym to, co różni nie dzieli, ale łączy i właśnie ze względu na różnice, kształtuje postawę akceptacji, odpowiedzialności, zaufania, przyjaźni, służby i poczucie bezpieczeństwa:

 • Integracja wychowuje do postawy szacunku dla godności człowieka;
 • Integracja wychowuje do miłosierdzia, posłuszeństwa i odwagi.

CEL FORMACYJNY:

 • Wprowadzenie uczestników turnusu w tajemnicę Ofiary Krzyża tak, aby Jezus Eucharystyczny był poznawany, kochany i uwielbiany;
   
 • Pomaganie dzieciom i młodzieży w dawaniu odpowiedzi na wezwanie Pana Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15) przez formację „metanoi”;
   
 • Zaproszenie dzieci i młodzieży do udziału w Apostolstwie Eucharystycznym, do zostania „APOSTOŁEM EUCHARYSTII” przez udział w podstawowej, tematycznej i służby.
   

FORMACJA PODSTAWOWA – Bóg obecny w moim życiu:

 • Wiara i miłość w każdą niedzielę i święta, zobowiązują moje sumienie do uczestnictwa w Ofierze Eucharystycznej;
 • Postawa dziękczynienia i adoracji kierują mną w ciągu tygodnia do spotkania z Jezusem Eucharystycznym obecnym w Tabernaculum;
 • Codziennie spotykam się ze Słowem Bożym przez czytanie kilku zdań z Ewangelii lub innych ksiąg Pisma świętego;
 • Codziennie spotykam się z Maryją Matką Eucharystii w modlitwie różańcowej rozważając wydarzenia zbawcze;
 • Nie będzie dnia w moim życiu bez uczynku miłosierdzia.


FORMACJA TEMATYCZNA:

 
Tematy i zakres drogi pójścia za Chrystusem, przekazywane są w czasie codziennych homilii i spotkań w „kręgach formacyjnych”.


FORMACJA SŁUŻBY:  


Przyjęcie nauczania i przykładu Pana Jezusa, jako osobistej drogi życia ukazanej w tekstach Ewangelii:
„Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” Mk 10, 45
„Jeżeli więc, Ja Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi” J 13, 14
Marcjan – Chłopiec na górze rozmnożenia chleba jest patronem APOSTOŁÓW EUCHARYSTII. Jego przykład uczy jak służyć i pomagać Panu Jezusowi, dać wszystko i ufać do końca:
„Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?”  J 6, 9

Zakres służby:

 • Służba liturgiczna;
 • Służba „dzieci – dzieciom” – obecność w życiu dzieci niepełnosprawnych i dzieci w „kryzysie”;
 • Służba w przyjaźni – przyjaźń, jako postawa służby;
 • Służba w funkcjach obozowych;
 • Po powrocie do domu, podjęcie postawy służba w życiu codziennym.


CHARAKTER OBOZU JEST:

 • BIBLIJNY i EUCHARYSTYCZNY – Program Obozu „Wschodzącego Słońca” jest DROGOWSKAZEM, na drodze do świętości, przez wychowanie do „wolności i miłości”,  zgodnie z listem do Galatów 5, 13: „Wy zatem, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko nie pojmujcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, lecz służcie sobie nawzajem z miłością”;
   
 • INTEGRACYJNY W ASPEKCIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ;
 • EDUKACYJNY I SPORTOWY.   

WZORCE BIBLIJNE:


Treść podanych cytatów stanowi tematykę spotkań i rozmów w „kręgach formacyjnych”:

 • SAMUEL Cytaty z Pierwszej Księgi Samuela, rodz. 2 i 3:

„Anna przyprowadziła Samuela do domu Pana, do Szilo. Chłopiec był jeszcze całkiem mały. Anna powiedziała: „Modliłam się o tego chłopca, a Pan udzielił mi tego, o co Go prosiłam. Teraz ja oddaje go Panu na zawsze. Zwie się <oddany Panu>”.
Samuel zaś służył w obecności Pana jako dziecko, przepasany lnianym efodem. Mały Samuel dorastał w obecności Pana. Młody Samuel rósł i coraz bardziej podobał się Panu i ludziom.

Kategorie: Nasze cele

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.