Jest nim wypełnianie polecenia  Naszego Pana Jezusa Chrystusa, przekazane przez Ewangelistę Marka: „ Czas się wypełnił, przybliżyło się Królestwo Boże; nawracajcie i wierzcie Ewangelii” (1, 14)
Wezwani do osobistego „nawrócenia i wiary w Ewangelię”, jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności i powołania do tego, aby Porządek Boży – Ordo Dei wprowadzać w życie osobiste, w życie rodzin, w życie współczesnego świata

Głoszenie nawrócenia – metanoi jest pierwszym stopniem formacji osobistej i formacji trzech wspólnot „Ordo Dei”. Osobiste świadectwo metanoi jest naszym sposobem na obecność w świecie współczesnym

Zanik świadomości grzechu jest widoczny nie tylko w dzisiejszym świecie poddanym wpływom ideologii ateistycznych, ale również wśród wielu członków Kościoła Katolickiego. Z tego faktu wynika palący obowiązek głoszenia metanoi i konieczności trwania w łasce uświęcającej

Metanoia prowadzi do uporządkowanego życia przez łaskę uświęcającą.

Głosząc konieczność trwania w łasce uświęcającej, wierzymy że łaska uświęcająca jest darem Boga dla człowieka na odpuszczenie grzechów przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, jest mocą i światłem Ducha Świętego na drodze posłuszeństwa woli Ojca, posłuszeństwa przykazaniom Bożym.

Łaska uświęcająca jest udzielaniem się Boga człowiekowi, daje udział w „Królestwie Bożym” tu na ziemi, zapewnia szczęście i radość w dążeniu do świętości w czasie naszej pielgrzymki do zjednoczenia z Bogiem w życiu wiecznym.Dje nam też udział w „obecności Jezusa Eucharystycznego”.
Wezwanie do zawierzenia Ewangelii utwierdza nas w przekonaniu, że: „Najwyższą regułą Naszego postępowania jest Ewangelia”.

  Celem  Stowarzyszenia  „Ewangelizacja Eucharystyczna” w świecie współczesnym przez nasz udział w świadectwie Prawdy  Najwyższego i Wiecznego  Arcykapłana Jezusa Chrystusa, którą poznajemy z przekazu Ewangelisty Jana: „Ojcze….Uświęć ich w Prawdzie. Słowo Twoje jest Prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich na świat. Za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w Prawdzie” (17, 17 – 19).     
Uświęcenie w Prawdzie i odpuszczenie grzechów przez ofiarę Krzyża, jest naszym doświadczeniem „duchowości Eucharystycznej”, którą czerpiemy z Ofiary Eucharystycznej. To doświadczenie jako wspólnoty Ordo Dei prowadzi do kształtowania się „środowiska Eucharystycznego” w świecie współczesnym. Trzecim etapem tak praktykowanej formacji Eucharystycznej jest „apostolstwo Eucharystyczne”.

Celem „Apostolstwa Eucharystycznego”,  a więc celem Stowarzyszenia jest, aby przez nasz styl życia
Jezus Eucharystyczny był znany, kochany i wielbiony.

W konsekwencji zasadniczym i głównym zadaniem Stowarzyszenia Ordo Dei jest: przekazywanie, pogłębianie i umacnianie wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Sakramencie Eucharystii.

To zadanie realizujemy w praktyce życia przez:

  • Pogłębianie „świadomego, pobożnego i czynnego” uczestnictwa w Ofierze Eucharystycznej, Zgodnie z duchem Konstytucji o Liturgii Świętej (p. 48)
  • Nasz czynny udział w Ofierze Eucharystycznej przez przyjęcie Komunii Świętej jest uaktualnianiem łaski uświęcającej w naszym doświadczeniu egzystencjalnym
  • Rekolekcje Biblijne i intronizację Pisma świętego w parafiach i rodzinach w celu wprowadzenia systematycznego poznawania Słowa Bożego w rodzinach
  • Rekolekcje Eucharystyczne wprowadzające w trwałą – wieczystą adorację Jezusa Eucharystycznego w parafiach, wypełniając życzenie i testament Eucharystyczny św. Jana Pawła II
  • Organizowanie Kongresów Eucharystycznych dla dzieci, w głębokim przekonaniu o konieczności pokazania dzieciom i młodzieży wzoru dzieci fatimskich, aby miliony dzieci zaprosić do adoracji Jezusa Eucharystycznego w przekonaniu, że jest to najskuteczniejsza droga do osiągnięcia pokoju na świecie
  • Prowadzenie domów rekolekcyjnych z programem rekolekcji biblijnych i Eucharystycznych

Dając świadectwo Prawdzie Eucharystycznej przyjmujemy jako zasadę, że „Najdoskonalszą formą Naszego życia jest Eucharystia”

Celem naszym jako wspólnoty Ordo Dei, jest naśladowanie Mistrza Miłosierdzia w służbie „Miłosierdzia Eucharystycznego”, którego wzór pokazał nam Jezus umywając nogi apostołom i polecając słowami, które przekazał nam Ewangelista Jan:

„Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem”
(13, 14 – 15).

  Ewangelista Mateusz przekazuje słowa z kazania na górze:  „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
(5, 7)


W Ewangelii Łukasza, Pan Jezus ukazuje nam Ojca jako wzór miłosierdzia:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”
(5, 26)
  Dwa inne wydarzenia mają dla nas szczególne znaczenie: cudowne  rozmnożenie chleba na pustyni, gdy Jezus bierze chleb i ryby z rąk dziecka:
„Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów i dwie ryby”(J 6, 9)

Dziecko pomaga Jezusowi, uczestniczy w dziele miłosierdzia, daje wszystko co ma, nic nie zatrzymując dla siebie. Drugie wydarzenie: Jezus przywraca do życia córkę Jaira:
„Talitha kum, to znaczy: Dziewczynko, mówię ci wstań… i polecił, aby dano jej jeść”
(Mk, 5 41, 43)
Dziecko otrzymuje miłosierdzie.

Kategorie: ORDO DEI

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.